I přesto, že daňový poradce udělá ve své práci chybu, odpovědnost padá na podnikatele. Často se lidé domnívají, že svou odpovědnost vůči finančnímu úřadu, sociální a zdravotní pojišťovně a jiným státním úřadům přehodí na daňového poradce a tak se zbaví odpovědnosti. Není tomu ale úplně tak.

Odpovědnost za pochybení

 • Když finanční úřad nebo jiné státní a soukromé orgány zjistí pochybení, odpovědnost padá vždy na Vás, jako na podnikatele.
 • Je to i v případě, že účetnictví , daně a ostatní povinnosti zpracovává za Vás daňový poradce.
 • Pochybení může nastat buď vinou samotného poradce nebo Vámi neúplně dodanými doklady nebo daty.
 • Podnikatel tedy musí uhradit případné sankce z vyměřených doplatků, pokut či penále.
 • Na základě smlouvy podnikatele a daňového poradce, je možné tyto sankce zpětně vymáhat od poradce, který je za tímto účelem povinně ze zákona pojištěn. Pokud tedy sankce podnikateli vznikla zaviněním ze strany daňového poradce, lze jí po něm vymáhat.

Druhy sankcí:           

Nepodání daňového přiznání

 • Pokuta činí 0,05% ze stanovené daně a počet dní prodlení.
 • V případě ztráty jde o 0,01% a počtu dní v prodlení.
 • Maximální pokuta za celé období je 5%, nebo 300 000 Kč.

Nezaplacení daně

 • Sankce se počítá jako úrok z prodlení podle sazby ČNB platné v prvním dni příslušného kalendářního pololetí.
 • Denní úrok z prodlení je roven sazbě ČNB zvýšené o 14%.

Povinnosti podnikatele a daňového poradce

 • Jediná povinnost podnikatele, který spolupracuje s daňovým poradcem, je včasné a kompletní dodání všech účetních dokladů a písemností.
 • Daňový poradce naopak hlídá účetní a daňové termíny, lhůty splatností a podnikatele průběžně informuje o jeho povinnostech.

Výhody využití služeb daňového poradce

 • Pokud pomineme výše zmíněnou profesní odbornost poradce, pak je v praxi značným přínosem skutečnost, že se podnikateli posouvají zákonné lhůty pro podání daňových přiznání k konce března na konec června.
 • Další nemalou výhodou je, na základě plné moci, jednání daňového poradce za podnikatele na úřadech.
Renáta Šímová