Klub přátel a chovatelů pudlů – občanské sdružení, zkratka KPaCHP o.s..

Článek I.

Úvodní ustanovení

Klub přátel a chovatelů pudlů – občanské srdužení, se sídlem V.Šefčíka 1064, 273 51 Unhošť, je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem podporovat a rozšiřovat chov pudlů a jejich šlechtění. Chovatelská činnost klubu se vztahuje pouze na území České republiky.
Klub přátel a chovatelů pudlů – občanské sdružení (dále jen klub) je členem mezinárodní kynologické organizace FCI, prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty.

Článek II.

Členství v klubu

 1. Členem klubu se může stát každý občan České republiky i cizí státní příslušník, který má zájem aktivně se podílet na podporování, rozšiřování a šlechtění pudlů a zaváže se dodržovat Stanovy klubu, včetně navazujících předpisů a řádů.
 2. Členství vzniká:
  • podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku, včetně zápisného na příslušný kalendářní rok, v termínu daném Stanovami klubu.
   Tento termín může předsednictvo klubu výjimečně prodloužit, ale vždy maximálně o 14 dní.
  • přijetím čestného členství, které uděluje výbor klubu.
  • u člena, který byl v minulosti vyloučen z klubu, podléhá jeho opětovné přijetí schválení předsednictvem klubu
 3. Členství zaniká
  • zrušením ( vystoupením člena z klubu na základě jeho písemného sdělení)
  • úmrtím člena klubu
  • vyloučením člena z klubu na základě hrubého porušení Stanov klubu a navazujících předpisů a řádů
  • nezaplacením ročního členského příspěvku, v termínu daném Stanovami klubu.

Článek III.

Činnost a poslání klubu

Člen má právo:

Posláním klubu je sdružovat přátele psů, podporovat rozšiřování chovu pudlů pouze s průkazem původu a jejich šlechtění v souladu se standardem FCI a dalšími navazujícími předpisy klubu.

Činnost klubu je zaměřena zejména na tyto úkoly

  1. Na základě chovatelského a zápisního řádu vytvářet podnímky, propagovat a usměrňovat čistokrevný chov pudlů v souladu se směrnicemi FCI.
  2. Spolupracovat s ostatními kluby a kynologickými organizacemi
  3. Šlechtit barevné variety pudla dosud neuznané FCI, včetně národních plemen 
  4. Organizovat bonitace, výstavy, společenské akce, přednášky, výcvik pudlů a jiné zájmové akce
  5. Podílet se na odborném vzdělávání členů klubu, podporovat rozšiřování znalostí poradců chovu a posuzovatelů exteriéru pudlů, navrhovat nové adepty na posuzovatele exteriéru pudlů a vytvářet podmínky pro další generaci mladých chovatelů.
  6. Ochraňovat přírodu, zvířata, zejména psy a spolupracovat v této oblasti s příslušnými úřady a organizacemi.
  7. Organizovat poradenskou činnost a vzdělávání členů ve všech otázkách obecné péče o psa, zejména se zřetelem k chovu pudlů, účastí na výstavách, výcviku apod.
  8. Pečovat o klubový život po společenské i kulturní stránce.
  9. V některých případech a s ohledem na zájem klubu a etiku chovu pomáhat v zastupování členů klubu vůči veřejnosti, úřadům a ostatním kynologickým organizacím.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo:

 1. podílet se na činnosti klubu, zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů klubu a být informován o všech záležitostech, včetně finančního hospodaření klubu,
 2. podílet se na všech akcích a činnostech klubu a jeho poboček,
 3. podávat klubu podněty a návrhy k činnosti klubu,
 4. volit do všech orgánů klubu (od 15 let)
 5. být volen do všech orgánů klubu po dosažení plnoletosti (18 let),

Člen klubu může být členem i dalších chovatelských klubů, avšak odchovy štěňat pudlů ve své chovatelské stanici musí zapisovat pouze v jednom z chovatelských klubů pudlů.

Pokud je člen KPaCHP o.s. členem výboru, RSK, nebo odborných komisí jiného chovatelského klubu pudlů, či vykonává jakoukoliv činnost pro jiný klub pudlů, nemůže pak kandidovat a být volen do předsednictva a RSK KPaCHP o.s., či vykonávat činnost pro odborné komise KPaCHP o.s.

Člen má povinnost:

  1. hájit zájmy klubu,
  2. platit členské příspěvky
  3. dodržovat Stanovy klubu, včetně navazujících předpisů a řádů.

Článek. V.

Členské příspěvky a poplatky

 1. Výši členských příspěvků a ostatních poplatků navrhuje předsednictvo klubu.
 2. Roční příspěvky jsou splatné předem, avšak nejpozději k 1.3. příslušného kalendářního roku.
 3. Nový člen, který jsou přihlášeni po 1.říjnu daného roku a zaplatí řádně členské příspěvky, se stává členem klubu a zaplacené členské příspěvky platí i na následující rok.
 4. Členský příspěvek nehradí členové, kterým bylo uděleno čestné členství.

Článek. VI.

Členění klubu pro rozvoj a aktivity členů v pobočkách

 1. Členové klubu se mohou sdružovat v regionálních pobočkách. Tyto pobočky nemají však vlastní právní subjektivitu a samostatně se neregistrují
 2. Regionální pobočky se ustavují z podnětu členů příslušného regionu a ve svém
  souhrnu nemusí pokrývat celé území České republiky.
 3. Výbor regionální pbočky je tříčlenný a je volen členskou schůzí pobočky nadpoloviční většinou příslušných hlasů.
 4. Členské schůze poboček se konají minimálně 1x ročně, v době konání valné hromady klubu musí členská schůze probehnout před touto valnou hromadou.
 5. Posláním regionálních poboček je zajištění větší aktivity členů klubu, např.:
  • podílením se na klubových výstavách v regionu
  • propagací činnosti klubu
  • získávání sponzorů a sponzorských darů i z řad chovatelských stanic atd.

Čánek. VII.

Orgány klubu

Orgány klubu tvoří:

  1. Valná hromada, (vč.mimořádné valné hromady),
  2. Předsednictvo,
  3. Revizní a smírčí komise (RSK).

Článek. VIII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je vrcholným orgánem klubu. K výhradním oprávněním valné hromady patří:

  • schvalování Stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí předsednictva klubu nebo RSK,
  •  volba orgánů klubu a řešení sporů mezi nimi,
  • rozhodování o zrušení nebo sloučení klubu,
  • rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují Stanovy,
  • projednávání a schvalování zpráv výboru, zpráv RSK, zpráv hlavního poradce chovu, ekonomických zpráv, případně zpráv i z komisí nově ustavených předsednictvem v průběhu volebního období.
 2. Předseda klubu je povinen zajistit konání a průběh valné hromady, případně mimořádné valné hromady. Valná hromada je svolávána předsednictvem klubu, nejméně jednou za dva roky písemnou pozvánkou, a to 30 dní před jejím konáním.
  Pozvánka musí obsahovat:
  • název a sídlo klubu
  • místo, datum a hodinu konání valné hromady
  • obsah programu konání valné hromady.
 3. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové klubu. Členové předsednictva a RSK jsou povinni zúčastnit se valné hromady. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady, bez možnosti hlasování.
 4. Valná hromada je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. Přitom každý člen klubu se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc. Podpis člena na plné moci musí být úředně ověřen. Při volbě orgánů klubu a při hlasování o ostatních záležitostech rozhoduje prostá většina přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů následuje druhé kolo hlasování s užší volbou popř.se záležitost znovu projedná. Pokud se ani po té nerozhodne, následuje nové hlasování, kdy každý fyzicky přítomný člen klubu má pouze jeden hlas.
  Při hlasování o rozpuštění nebo sloučení klubu musí být přítomny nejméně 3/4
  oprávněných hlasů z celkového počtu členů klubu. Rozhoduje 3/4 většina přítomných hlasů.
 5. Mimořádnou valnou hromadu svolává předsednictvo, pokud o to požádá alespoň 51% členů klubu, nebo jestliže to vyžadují zájmy klubu. Mimořádnou valnou hromadu svolává předsednictvo  tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy vznikl důvod o její svolání. Pozvánku na mimořádnou valnou hromadu je nutno zaslat alespoň 15 dnů před datem jejího konání.

Článek. IX.

Předsednictvo klubu

 1. Počet členů předsednictva je minimálně tříčlenný. Předsednictvo je složeno z těchto funkcí¨ předseda, místopředseda, ekonom, matrikář, hlavní poradce chovu, referent pro výstavnictví, redaktor pro Zpravodaj klubu a mediální prezentaci, případně zástupce regionálních poboček. Funkce mohou být kumulovány. Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou na dobu dvou let.
 2. Za klub jedná předseda předsednictva, v případě jeho nepřítomnosti jej
  zastupuje místopředseda. V případě nutnosti písemné formy jedná tak, že k 
  vytištěnému či napsanému názvu klubu a jeho jména připojí svůj vlastnoruční
  podpis. Jednání s peněžními ústavy, finanční transakce apod., lze provádět jen za vědomí předsednictva a v souladu se schválenými zásadami hospodaření klubu. Předsednictvo může využít placené služby pro zajištění administrativní činnosti klubu (účetní, tiskárenské, výstavní firmy apod.). ¨
 3. Předsednictvo klubu rozhoduje o všech záležitostech klubu, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Předsednictvo klubu uskutečňuje usnesení valné hromady. Přitom je povinno při řízení záležitostí postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu a usnesení valné hromady.
 4. Předsednictbvo klubu je povinno poskytovat informace členům klubu na valné hromadě nebo prostřednictvím Zpravodaje o otázkách hospodaření klubu. Na konci roku je povinno vypracovat zprávu o stavu hospodaření klubu a nejpozději do 31.5. běžného roku ji předložit členům klubu.
 5. Předsednictvo je oprávněno za odstupujícího člena předsednictva kooptovat nového člena, a to v období mezi konáním valné hromady a v případě potřeby může kooptovat do předsednictva i další nové členy, a to na základě návrhu členské základny.
 6. Předsednictvo se schází minimálně 4 x za rok a v případě potřeby i vícekrát.
  Při neodkladných úkolech může současně využít i komunikačních prostředků (fax, email, písemná stanoviska).
 7. Jakákoliv rozhodnutí musí být v souladu se zájmy klubu. Rozhodnutí předsednictva musí být schváleno většinou, v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Pokud se některý z členů nemůže zasedání předsednictva zúčastnit, je předseda povinen dostupným způsobem seznat jeho názor a respektovat ho při konečné volbě a rozhodnutí předsednictva klubu a to zejména ve věcech financování, majetku, výběru, obsazení a kumulací funkcí předsednictva klubu.
 8. Do konce února následujícího roku předloží ekonom předsednictvu a RSK k projednání zprávu o stavu hospodaření klubu za minulý rok. Po podání daňového přiznání příslušnému daňovému úřadu předloží do 31.5. výsledky hospodaření členům klubu prostřednictvím klubového Zpravodaje.

Článek X.

Revizní a smírčí komise

 1. Revizní a smírčí komise je volena valnou hromadou na volební období 2 let.
  Má minimálně 3 členy, kteří si zvolí předsedu, případně i náhradní členy pro možné doplnění RSK mezi konáním valné hromady. Člen RSK nesmí být členem předsednictva
 2. Hlavním úkolem RSK je revizní činnost směrem k předsednictvu a ke komisím stanoveným předsednictvem klubu. Projednává přestupky členů klubu proti stanovám, chovatelskému, zápisnímu a výstavnímu řádu apod. Řeší spory uvnitř klubu.
 3. RSK je kárným orgánem klubu a odvolacím orgánem proti rozhodnutí předsednictva klubu.
 4. RSK si ke své činnosti a vydání odborného stanoviska může přizvat kvalifikované odborníky.
 5. Činnost RSKse řídí právním řádem ČR.

Článek XI.

Zásady hospodaření

Prostředky klubu tvoří členské příspěvky, výnosy z vlastní činnosti (poplatky spojené s výstavami, bonitací a poplatky za krytí), sponzorské dary.
Při svém hospodaření je klub povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě konané dne 24.2.2007 v Praze a nabývají účinnosti dnem jejich registrace. Registrováno Ministerstvem vnitra dne 13.3.2007.