Chovatelský řád je vypracován v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, jehož ustanovení plně respektuje a řídí se jím i Bonitační řád KPaCHP o.s..

Zápisní řád KPaCHP - oběh chovatelské dokumentace

Zápisní řád KPaCHP je vyhotoven v souladu se Zápisním řádem ČMKU a platným Chovatelským řádem ČMKU a respektuje ustanovení těchto řádů.

Nedílnou součástí Zápisního řádu KPaCHP je příručka „Řízení chovu“ ve smyslu navazujících předpisů a řádů klubu.

Předpisy a řády KPaCHP pro pokyn k vydání Průkazu původu.

1. Chovní jedinci

Úspěšným absolvováním bonitace s veterinárním vyšetřením PRA, PL a u velkých pudlů DKK se jedinec stává chovný. U vyšetření češky (PL) a vyšetření kyčelního kloubu (DKK) od třetího stupně se jedinec stává nechovný.

Chovní jedinci u kterých se prokáže opakovaný výskyt genetických a jiných závažných vad, které eventuálně vedou i k úhynu potomstva bude vyžadováno veterinární vyšetření.

U chovných jedinců je nutné provést přeregistraci, což znamená, zapsat jej do seznamu chovných jedinců. Přeregistraci provádí na základě originálu bonitační karty a PP plemenná kniha ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Chovatel musí být majitelem chráněného názvu chovatelské stanice – vyřizuje ČMKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7.

2. Vystavení krycího listu

Při splnění všech náležitostí bude pro chovatele vystaven krycí list na základě žádosti (část pro chovatele a část pro majitele krycího psa) a formuláře Hlášení vrhu a Přihláška k zápisu štěňat. Všechny tyto doklady budou zaslány na adresu chovatele.

3. Krycí list

O Krycí list (dále jen KL) chovatel žádá minimálně 1 měsíc před předpokládaným termínem krytí na adrese příslušného poradce chovu. Žádost musí být doložena dokladem o zaplacení a kopií dokladu o chráněném názvu chovatelské stanice. V případě, že nebude dodržena lhůta jednoho měsíce, bude žádost brána jako expresní za zvýšený poplatek.

4. Kniha krytí

Každý majitel má povinnost vést knihu krytí pro každého krycího psa samostatně a chovatel knihu odchovů pro každou chovatelskou stanici. Kontroly těchto knih je možné provádět kdykoliv z nařízení výboru KPaCHP nebo hlavního poradce chovu. Knihy krytí a knihy odchovů budou vydávány při bonitaci nebo na vyžádání u hlavního poradce chovu.

5. Ohlášení krytí

Po uskutečnění krytí majitel krycího psa do sedmi dnů po krytí zasílá svůj díl KL spolu s dokladem o zaplacení krycího poplatku na adresu hlavního poradce chovu. V případě zahraničního krytí, musí chovatel doložit fotokopii PP psa a doklad o chovnosti dle příslušné země. Pes musí mít platné vyšetření PRA, PL a u velkých pudlů DKK, ne starší 1 rok.

6. Hlášení vrhu

Chovatel je povinen po vrhu vyplnit formulář Hlášení vrhu a Přihlášku k zápisu štěňat.
V termínu do 14.dnů od data vrhu odesílá chovatel na adresu hlavního poradce chovu tyto doklady:

  1. přihlášku k zápisu štěňat
  2. hlášení vrhu
  3. svou část KL
  4. v případě prvního vrhu v chovatelské stanici originál osvědčení o chráněném názvu.
  5. v případě prvního vrhu feny originál jejího průkazu původu.
  6. kopie přílohy PP rodičů a všechny tituly rodičů, které chovatel chce mít zapsány v PP štěňat.

7. Zápis štěňat

V průběhu následujícího období KPaCHP zajistí čísla zápisu, která budou potvrzená na Přihlášce k zápisu štěňat. Přihláška k zápisu štěňat bude zaslána na adresu chovatele prostřednictvím ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

8. Označení mikročipem

Od 1.1.2005 musí být štěňata označena mikročipem normy ISO platné v EU.

9. Čipování

Chovatel po obdržení Přihlášky k zápisu štěňat s vyznačenými zápisovými čísly, nechá štěňata očipovat veterinárním lékařem. Čipování musí být potvrzeno na Přihlášce k zápisu štěňat v příslušné kolonce vypsáním plného čísla čipu a potvrzením veterinárního lékaře o aplikaci mikročipu a zažádá hlavního poradce chovu o přejímku vrhu!

10. Předání kódů

Chovatel spolu s ostatními doklady předá přejímací komisi nálepky s čárovými kódy mikročipů pro nalepení do PP štěňat.

11. Přejímka vrhu

Komise provede přejímku vrhu, za pomoci čtecího zařízení zkontroluje existenci a číslo čipu u každého štěněte, vystaví protokol, potvrdí přejímku vrhu v Přihlášce k zápisu štěňat a oba doklady včetně čárových kódů mikročipů zasílá na adresu hlavního poradce chovu.

12. Kontrola PP štěňat

Hlavní poradce chovu potvrdí správnost Přihlášky k zápisu štěňat a zasílá na adresu ČMKJ k vystavení PP štěňat. Při nesprávném vyplnění či chybějícím potvrzení veterinárního lékaře nebo přejímací komise, má hlavní poradce chovu právo pozastavit vystavení PP štěňat. Přihlášku zasílá chovateli zpět k doplnění chybějících údajů. Hlavní poradce chovu má právo nařídit mimořádnou kontrolu vrhu!

13. Povinná vyšetření

Povinné vyšetření očního pozadí – PRA, luxace kolenního kloubu a vyšetření dysplasie kyčelního kloubu u velkých pudlů platí od 1.1.2006. Vyšetření může být provedeno libovolným veterinárním lékařem který musí mít příslušnou odbornou atestaci. Potvrzení těchto vyšetření je nutné předložit při bonitaci.

14. Výjimky

Výjimky z tohoto řádu může učinit pouze výbor KPaCHP spolu s chovatelskou komisí.

15. Závěrečné ustanovení

Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu KPaCHP chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek nevystavení PP. Při hrubém porušení a nerespektování tohoto řádu může být výše uvedený majitel vyloučen z  KPaCHP.

Návrh Zápisního řádu vypracovala chovatelská komise a předložila výboru KPaCHP ke schválení.

Výbor KPaCHP návrh zápisního řádu schválil dne 28.9.2005.