ࡱ;  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qOh+'0p x 3@r@0:@|>ܴ@ [ddVchoz1$*$7$5$3$A$/B*OJQJCJmHsHPJnH^JaJ_HtHT1"TNadpis 1@& & F & FOJQJCJ05PJ^JaJ0\J1"JNadpis 2@& & F & FCJ65aJ]\T1"TNadpis 3@& & F & FOJQJCJ5PJ^JaJ\T1"TNadpis 4@& & F & FOJQJCJ5PJ^JaJ\BA@BAbsatz-Standardschriftart>U>Internetov odkaz B* ph>*::Symboly pro slovn66Odr~kyOJQJCJPJ^JaJ0B"0 Tlo textu xD"DNadpisx$OJQJCJPJ^JaJ$/!B$Seznam^J2R2Obsah tabulky $@Qb@Nadpis tabulky $a$ $5\@r@Popisekxx $CJ6^JaJ],,RejstYk $^J@xlyl $ S o*%JN\]*]J]4^^^_B_j__~>pqrstuvwxyz{|}~  )88)))pp) )@ @ ) )))88...pp. .@ @ . ..)88)))pp) )@ @ ) ))88OJ QJ CJ^JaJ%OJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJ%ppOJ QJ CJ^JaJ% OJ QJ CJ^JaJ@ @ OJ QJ CJ^JaJ% OJ QJ CJ^JaJ%OJ QJ CJ^JaJxxOJ QJ CJ^JaJ%88OJ QJ CJ^JaJ%OJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJ%ppOJ QJ CJ^JaJ% OJ QJ CJ^JaJ@ @ OJ QJ CJ^JaJ% OJ QJ CJ^JaJ%OJ QJ CJ^JaJxxOJ QJ CJ^JaJ%)88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88OJ QJ CJ^JaJ))pp) )@ @ ) )))88OJ QJ CJ^JaJ))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )) +',(,B,j,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-K-L-M-N-W-f-g-l-p-t-x-y---------------------yl"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ylP GTimes New Roman5Symbol3&ArialGTimes New RomanOLucida Sans Unicode5Tahoma_ StarSymbolArial Unicode MS3&Arial5Tahoma_ StarSymbolArial Unicode MS5Symbol?Wingdings 2BhѪfDQ-k k '0M 0Caolan80 z yloplVVV4d ;"$Z _%X&"n2: Z Xd ochrany zvYat pYi chovu pso eskomoravsk kynologick unie lnek 1Nzev a sdlo ~adateleTento Yd ochrany zvYat pYi chovu byl zpracovn a je uren pro eskomoravskou kynologickou unii se sdlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 7, I 69781621, zastoupenou pYedsedou (kterm je volen funkcionY), tel. 234 602 275, fax: 234 602 278, e-mail: cmku@cmku.cz (dle jen MKU ). MKU je sdru~enm prvnickch osob. Jej innost je zamYena vhradn na zjmovou, obecn prospanou kynologickou innost. Seznam prvnickch osob - leno MKU je uveden v PYloze . 1 tohoto Ydu ochrany zvYat pYi chovu.Tento Xd je platn pro vaechny leny MKU a jejich leny - fyzick osoby. lenov klubo jsou povinni se s tmto Xdem seznmit a Ydit se jm.}adatel uveden v odstavci (1) vydv v souladu s ustanovenmi zkona . 246/1992 Sb., na ochranu zvYat proti trn, ve znn pozdjach pYedpiso, po projednn a schvlen stYedn komis pro ochranu zvYat tento ,,Xd ochrany zvYat pYi chovu pso eskomoravsk kynologick unie (dle jen ,,Xd ). lnek 2el a cle Xduelem Xdu je metodicky stanovit podmnky a pravidla chovu a ustjen pso podle souasnch po~adavko na ochranu zvYat a pi o jejich pohodu. Clem Xdu je zabezpeen ochrany pso pYi chovu a zajiatn jejich pohody, dle informovanost chovatelo a dr~itelo pso o podmnkch ochrany zvYat, aby mohli zabezpeit stanoven podmnky a zlepaovn ochrany pso a innost chovatelo. Clem chovu pso v rmci MKU je chov istokrevnch plemen pso s prokazem povodu, pYi zachovn biologickho zdrav ka~dho jedince, charakteristickch vloh a vlastnost specifickch pro jednotliv plemena tak, jak jsou popsna standardy Mezinrodn kynologick federace Federation Cynologique Internationale (dle jen FCI ), nebo nrodnmi standardy v pYpad plemen FCI dosud neuznanch. Xd je zkladn normou pro zjmov chov plemen pso zalennch do MKU.Xd nenahrazuje ustanoven a podmnky stanoven prvnmi pYedpisy, zejmna zkonem . 246/1992 Sb., na ochranu zvYat proti trn, ve znn pozdjach pYedpiso, zkonem . 166/1999 Sb., o veterinrn pi a o zmn nkterch souvisejcch zkono (veterinrn zkon), ve znn pozdjach pYedpiso (napY. doklad o proveden stanovench vyaetYen zvYat, kontrola zdravotnho stavu zvYat). lnek 3Druh chovanch zvYat, biologick charakteristika, fyziologick a etologick nroky zvYatDruh chovanch zvYat:Pes domc (lat. Canis familiaris), Yd aelmy (Carnivora), ele psovit psovit aelmy (Canidae).Chovna jsou vaechna plemena pso popsan jednotliv standardy FCI nebo nrodnmi standardy v pYpad plemen FCI dosud neuznanch (tzv. nrodn plemena). Jedn se pouze o psy s prokazem povodu. Seznam plemen a jejich zaYazen do skupin FCI i seznam nrodnch plemen je uveden v PYloze . 2 k tomuto Xdu.Podle vlastnost je zkladn dlen plemen pso do celkem 10 skupin FCI nsledujc:Skupina I. Pastevet a hont psi krom avcarskch salaanickch psoSkupina II. Pinov, knrai, molosov a avcarat salaanit psiSkupina III. TeriYiSkupina IV. JezevciSkupina V. `picov a primitivn plemenaSkupina VI. Honii, barvYi a pYbuzn plemenaSkupina VII. OhaYiSkupina VIII. RetrvYi, sldii a vodn psiSkupina IX. Spoleenat a doprovodn psiSkupina X. Chrtipln seznam plemen FCI je zveYejnn na adrese www.fci.be pod ikonou standardy .Plemena dosud neuznan FCI, jinak zvan nrodn plemena, tvoY samostatnou skupinu.pln seznam nrodnch plemen zastYeaench MKU je mo~no najt na adrese www.cmku.cz pod odkazem plemena .Zkladn biologick charakteristika:Pes je savec, maso~rav aelma.Smysly psa: vynikajc ich, velmi dobr sluch, zrak je mn vznamn - slaba, pes vnm barvy ne zcela shodn s lovkem.Potrava psa: pYev~n, ale nikoliv vhradn masit.Sociln vztahy a chovn: pes je smekov zvYe s rozvinutm socilnm chovnm. Smeky jsou zalo~eny na hierarchickm rodinnm principu s pYirozenou dominanc rodiovskho pru, co~ je pYi sprvn vchov dobYe vyu~iteln pro sou~it s lovkem. Pesje teritoriln zvYe, pYedevam hlda. Pro psa je pYirozen loveck chovn a je pro nj typick spoluprce pYi lovu. Loveck chovn je u nkterch plemen utlumeno.Vztah k lidem: pes je vynikajc spolenk, pomocnk lovka pYi roznch innostech.Kontakt psa se smekou (i lidskou v pYenesenm slova smyslu) je naprosto nezbytn.Fyziologick a etologick nroky podle vkov kategorie pso s pYihldnutm ke kohoutkov vace a vze dosa~en v dosplosti:Nroky jednotlivch plemen pso jsou rozn.Zkladn dlen pso podle kohoutkov vaky dosa~en v dosplosti je na mal plemena do kohoutkov vaky 50 cm a velk plemena nad 50 cm. Podle tohoto zkladnho dlen se zaYazuj psi a feny do chovu viz l. 8 tohoto Xdu.Podle vhy dosa~en v dosplosti je zkladn dlen plemen nsledujc:trpasli plemena (v dosplosti do 5 kg), atn do 6 - 7 msco vkustYedn plemena ( v dosplosti do 25 kg), atn do 12 msco vkuvelk plemena (v dosplosti do 40 kg), atn do 18 msco vkuobY plemena (v dosplosti nad 40 kg), atn do 24 msco vkuVae uvedenmu schmatu odpovdaj nroky na astja krmen (a~ 6x denn) a druh potravy pro atHata. V~iva rostoucho psa zvlat velkch a obYch plemen by mla zohledHovat prevenci nadmrn rychlho rostu a prevenci nadbytku vpnku v krmn dvce.Dospl psi malch a trpaslich plemen jsou zpravidla velice ~iv, aktivn a potYebuj velk mno~stv energie. Psi jsou krmeni zpravidla 1 krmnou dvkou denn, co~ plat i pro plemena velk a obY, u kterch je ale v dosplosti energetick nronost ni~a.Pro psy pracovn a ve sportovnm vcviku je vhodn vyaa poet krmnch dvek denn, energetick hodnota krmiva mus odpovdat nrokom kladenm na psa.BYez a kojc feny je tak nutno krmit astji, krmn dvka se zvyauje a~ na dvojnsobek. Fenu v posledn tYetin bYezosti a fenu kojc je vhodn krmit potravou odpovdajc atn.StaY psi - psi zanaj strnout v zvislosti na plemenu v roznm vku. Obecn plat, ~e dlka ~ivota u pso velkch plemen je krata ne~ u plemen malch. U velkch a obYch plemen se za seniora pova~uje pes ve vku od 7 let, u malch a trpaslich plemen a~ ve vku od 10 - 12 let. Strnutm organismus slbne, b~n fyziologick pochody jsou zpomalen. Tomu odpovd nutrin skladba potravy, 2 krmn dvky denn se doporuuj.Psom v ka~dm vku je nutn zajistit voln pYstup k pitn vod, dostatek volnho pohybu akontakt se smekou (viz l. 3 (2) tohoto Xdu).Chovem sledovan vlastnosti nebo znaky pso jsou nsledujc:Chovem se rozum clevdom plemenitba istokrevnch pso s prokazem povodu, respektujc zsady genetickho zdrav jedince i cel populace. Informace o kontrole zdrav a ddinch vlastnost jsou popsny v l. 5 (3) tohoto Xdu.Chovem je sledovno zachovn biologickho zdrav ka~dho jedince a charakteristickch vloh a vlastnost specifickch pro jednotliv plemena. Toho lze doshnout pouze clenm vbrem biologicky i geneticky zdravch jedinco do chovu. PYi vbru do chovu rozhoduje v prv Yad co nejvta shoda jedince s po~adavky, kter na nj klade standard plemene. (Pozn. standardy plemen FCI zpravidla obsahuj klausuli: Diskvalifikovn mus bt ka~d pes, u kterho se zYeteln projevuj fyzick abnormality nebo poruchy chovn ). Vbr do chovu mo~e bt proveden nejdYve ve vku od 12 msco u malch plemen do kohoutkov vaky 50 cm a ve vku od 15 msco u velkch plemen s kohoutkovou vakou nad 50 cm. Podmnky pro chovn jedince viz l. 8 tohoto Xdu. O zaYazen jedince do chovu rozhoduj odbornci z Yad chovatelo a rozhodch exteriru pso a to jak na vstavch, tak na svodech mladch, bonitacch i popisnch pYehldkch. PYi zaYazovn jedince do chovu mus bt pYihldnuto ke stanovisku veterinrnho lkaYe, pYi posuzovn eventuelnch ddinch vad, kter mohou ovlivnit zdravotn stav jak danho jedince, tak jeho potomstva. istokrevn pes je ddin zdrav tehdy, jestli~e zdd standardn znaky, plemenn typ a povahu, je~ jsou pro plemeno typick, nezdd vaak ddin vady, kter by mohly nepYzniv ovlivnit funkn zdrav jeho potomko. Je tYeba dbt na to, aby nedochzelo ke zveliovn a pYehnn plemennch znako, kter by nsledn mohlo nepYzniv ovlivnit funkn zdrav pso. Do chovu nejsou pYipuatni zejmna psi, kteY maj vady, je~ je z chovu vyluuj. Jedn se napY. o slab povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaje pysk, rozatp patra, znan vady chrupu a anomlie elist, on choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprvn zbarven, jako~ i zjiatn t~k dysplazie kyelnch a loketnch kloubo, eventueln luxace pately (aky). Chov na tchto jedincch lze pova~ovat za trn chovem, ke ktermu nesm dojt.Psi, kteY nejsou zcela ddin zdrav, nemohou bt zaYazovni do chovu. Pokud tomu odpovd jejich zdravotn stav, jsou vyu~vni pYedevam jako spolenci lid a nemohou bt utrceni. Viz l. 5 (4).Chovatel mus bt schopen:rozpoznat zjevn pYznaky zhoraenho zdravotnho stavu pso,zjistit zmny v chovn pso,urit, zda celkov prostYed je vhodn k zachovn zdrav a pohody pso. lnek 4 Objekty, zaYzen a vybaven pro chov psoChovatel je povinen udr~ovat co nejlepa roveH chovu pso. Je povinen psom zajistit odpovdajc ustjen, krmen, oaetYovn a zejmna socializaci prostYednictvm kontaktu s lidmi, jinmi psy, jinm prostYedm. Ml by mt v dr~en pouze takov poet pso, o kter je schopen se Ydn starat, zajistit jim individuln pi a dostatek pohybu. Starm a nemocnm psom mus zajistit zvaenou pi a pozornost, stejn tak bYezm a kojcm fenm a atHatom. Pro chov a dr~en pso je nutn vytvoYit podmnky v souladu s platnou legislativou.Zsady pro budovn a provoz objekto, zaYzen a vybaven pro chov pso a pe o n jsou nsledujc:Dr~en a chov pso v byt.Tento Xd pojednv o psech v zjmovch chovech. Tito psi jsou pYedevam spolenci lid a jsou zpravidla chovni v byt chovatele, dr~eni v byt dr~itele. Takto dr~en psi nesm bt trvale umstni v uzavYen kleci. To je pYpustn pouze v mimoYdnch pYpadech a na dobu nezbytn nutnou (napY. onemocnn, zrann psa, nutnost udr~et jej v klidu). Psom mus bt dna mo~nost volnho pohybu mimo jimi obvan prostory alespoH 1x denn. Psom je nutno umo~nit zkladn potYebu vymaovn nkolikrt denn. Plochy uren pro pobyt v byt mus bt tak velk, aby se pes mohl voln pohybovat. Prostory mus bt ist a such. Denn svtlo je nezbytn. V mstnostech je nutn zajistit vtrn a vhodnou teplotu (ideln 18 - 20^(o) C). Psom mus bt vyhrazeno neruaen msto pro odpoinek Psi mus mt trvale zajiatn pYstup k pitn vod. Pro bYez, rodc a kojc feny je bezpodmnen nutn zajistit neruaen msto. ZYzen porodnho boxu a boxu pro fenu se atHaty se doporuuje. `tHatom, kter dosud nemaj termoregulan schopnost, je nutno zajistit odchov v mstnosti s teplotou 25 - 30^(o) C bez provanu.Dr~en a chov pso mimo byt.Psy je dle mo~no dr~et ve vhodnch uzavYench prostorch mimo byt, napY. v psincch a nebo v sten otevYench prostorch - v boxech a kotcch.velikost prostor je nsledujc:Dr~en a chov pso vklecch minimln rozmry zaYzenvaka psa vkohoutku v cmmin. plocha podlahy klece na 1 psa v mmin. vaka klece v cm300,7560401,0080701,75140Dr~en a chov pso vboxech minimln rozmry zaYzenHmotnost psa v kgmin. Plocha podlahy boxu pro 1 psa v mminimln plocha pYilehlho vbhu na 1 psa v mdo 3 psovce ne~ 3 psido 60,50,50,56 - 100,71,41,210 - 201,21,61,420 -301,71,91,6nad 302,02,01,8vybaven a zabezpeen pro ochranu a pohodu zvYat je nsledujc:Dr~enm psom mus bt poskytnuta alespoH jedenkrt denn mo~nost volnho pohybu mimo klec i box, pokud mo~no na volnm prostranstv v exteriru. Pohyb v krytch prostorch napY. pYi nepYznivm poas je mo~n. Plochy uren pro vbh mus bt tak velk, aby se pes mohl voln pohybovat. Psom mus bt umo~nna zkladn biologick potYeba vymaovn nkolikrt denn. Jejich vkaly mus bt z klec a boxo pravideln odstraHovny. Boxy a klece mus bt udr~ovny ist, such a bez parazito. Psi nesm bt v klecch a boxech trvale uvazovni. Pokud jsou psi dr~eni v uzavYench prostorch, mus zde bt zajiatn pYstup dennho svtla, mus bt zamezeno vlhkosti a provanu. Po~adovan teplota 18 - 20^(o) C. Ka~d pes mus mt zajiatn tepeln izolovan prostor na odpoinek. V kleci i boxu mus bt napjeka nebo miska s pitnou vodou.povrch pou~itch prostor je nsledujc:Podlahy klec a boxo nesm bt mY~ov, pokud jsou takov, cel plocha mus bt pokryta vhodnm materilem, kter zamez propadnut tlapky (napY. koberec, vhodn materily ze dYeva, papru a kombinac obou, zdravotn nezvadn). Dlc stny mezi boxy mus bt utvYeny tak, aby se psi nemohli vzjemn poranit. Snadn iatn a mo~nost dezinfekce povrcho je nutn. Chovatelsk zaYzen mus bt konstruovna tak, aby bylo zabrnno zrann a utrpen zvYat.prostor je zabezpeen pYed nepYznivmi klimatickmi vlivy a je zajiatno zastnn, a to takto (tk se zejmna boxo):Psi mus mt mo~nost volnho pYstupu k chrnnmu mstu, kde najdou toiat pYed extrmnmi teplotami a dalami vlivy poas. V boxu je umstna vhodn, pokud mo~no izolovan bouda jako msto pro neruaen odpoinek. Velikost boudy odpovd tlesnm rozmrom psa. Pes mus mt mo~nost si v boud pohodln lehnout a postavit se.zposob a etnost dennho krmen a napjen je nsledujc:Psi mus mt trvale voln pYstup k ist pitn vod. etnost krmen odpovd plemenu a vku. Zkladn schma: atHata do vku 1/2 roku cca 6x denn, mlad psi ve vvoji, psi v pracovnm vcviku a bYez feny cca 2x denn, dospl jedinci 1x denn, staY psi cca 2 x denn. Podrobnja schma krmen viz lnek 3. (3). astja krmen - rozlo~en dennch krmnch dvek je mo~n.nroky na zabezpeen potYebnch krmiv a jejich nezbytn zsoby jsou nsledujc:Psy je nutno krmit potravou vhodnou pro maso~ravce v mno~stv dle plemene, kde zkladnm kriteriem je velikost psa. Zkladn slo~en tvoY cca 60% masa a 40% pYlohy. Krmen je mo~no pYipravovat individuln, jako vaYenou stravu, kdy zkladem je erstv maso, zmrazen masov polotovary a pYloha jako r~e, ovesn vloky i tstoviny. Doporuuje se tuto stravu doplHovat krmnmi a vitamnovmi doplHky. Dle je mo~n krmit vhodnmi promyslovmi krmivy (granule pro psy, ps konzervy), kter tvoY kompletn, vyv~enou stravu. Podvn vitamnovch doplHko je nutn u mn kvalitnch promyslovch krmiv. V pYpad podvn superprmiovch krmiv jsou vitamnov doplHky nevhodn. Dvkovn doporuuje vrobce promyslovho krmiva.Psi maj k dispozici tato zaYzen:Vhodn box i klec, vyhrazen msto na ochranu pYed nepYznivmi vlivy poas, msto na span, vybaven pro dodvku pitn vody. V chovatelskch zaYzench, kde je ustjeno vce jedinco se mus zYdit porodn boxy a oddlen msta pro kojc feny se atHaty. V tchto mstech je nutno zajistit teplotu 25 - 30^(o)C pro mal atHata, kter dosud nemaj termoregulaci. Msto mus bt svtl (denn svtlo), ist, such a bez provanu. Fena mus mt k dispozici porodn bednu, kter umo~Huje bezproblmov odchov atHat. Rozmry se Yd velikost plemene. Bedna mus bt opatYena vhodnm, snadno dezinfikovatelnm a istitelnm povrchem a snadno mnitelnou podestlkou (ltka, slma,...). Fena mus mt dostatek msta na le~en. Boky porodn bedny je vhodn opatYit zar~kou (podle velikosti atHat), pod kterou se mohou atHata schovat a ochrnit se tak proti zalehnut fenou.Zamezen niku pso z chovatelskho zaYzen:Chovatelsk zaYzen mus bt konstruovno tak, aby bylo mo~n pYedejt nechtnmu niku pso mimo vyhrazen prostory. Vstupy do klec, boxo a chovatelskch zaYzen je nutno zajistit proti nechtnmu otevYen zevnitY. Vbhy je nutno oplotit tak, aby se psi o oplocen nezranili, ale nepYekonali je. Majitel chovatelskho zaYzen je povinen pravideln kontrolovat kvalitu zaYzen a zajistit vas opravy tak, aby niku pso pYedeael. K desinfekci a iatn jsou pou~vny nedr~div ltky a prostYedky. V dob provdn desinfekce nemaj zvYata pYstup do prostoru, kde je desinfekce provdna.Chovatel zajist nebo manipuluje se psy tak, aby:se psy bylo zachzeno klidn a rozhodn a mli zabezpeenou pohodu, nebyli dr~dni nebo trni a bylo minimalizovno riziko jejich porann;osoby manipulujc se psy pYistupovaly k nemocnmu i porannmu psu v~dy se zvaenou opatrnost a aby zvlatn pozornost vnovaly pYstupu ke psom, kteY se projevuj jako nebezpen a pYi zachzen s nimi byly jiatny dala osobou;pYi provdn specilnch kono, napY. veterinrnch zkroko, kter provd odborn zposobil osoba, byl na mst, kde se zkrok provd, potYebn poet dalach pouench osob;pYi provdn zvlatnch kono u neklidnch pso byly pou~ity vhodn prostYedky k fixaci psa, nebo podn zklidHujc prepart veterinrnm lkaYem;osoby manipulujc se psy vnovaly zvaenou pozornost zvYatom v situacch doprovzench hlukem nebo jinmi negativnmi podnty,osoby manipulujc se psy byly informovny o opatYench v pYpad mimoYdnch opatYen (napY. tk psa mimo vyhrazen prostory, po~r) a zabezpeily ochranu pso pYed utrpenm a vznikem nebezpench situac,chovatel zabezpe hygienu, v~ivu a bezvadn zdravotn stav pso, u senioro a hendikepovanch pso co nejlepa zdravotn stav,chovatel zajist odborn slu~by veterinrnho lkaYe, zejmna pravideln prohldky a okovn dr~ench pso. lnek 5Zkroky spojen s ochranou pso, zajiatn jejich zdrav a pohodyK ochran pso, zajiatn jejich zdrav a pohody se provdj tyto zkroky:krom zajiatn vhodnho prostoru a krmen viz l. 4 je povinnost chovatele zajistit psu povinn ka~doron okovn proti vzteklin a dala vakcinaci dle doporuen pYsluanho veterinrnho lkaYe s pYihldnutm k nkazov situaci v mst bydliat. Dle je nutn zajistit pravideln odervovn pso dle vku, nkazov situace a doporuen veterinrnho lkaYe. Chovatel - dr~itel psa je povinen pravideln kontrolovat:istotu a zdravotn stav ua a o,ko~i a srst na vskyt vnjach parazito,chrup a dsn s ohledem na jeho stav (zlomen zub, znt, zubn kmen...)dlku drpkopYpadn stav anlnch ~lzek.Pe o feny ve stadiu rozmno~ovn a o feny a atHata po narozen je zajiaeovna takto:zvaenm dozorem nad bYez, rodc a kojc fenou,zvaenou kvalitou a etnost dennch dvek krmiva,zvaenm dodr~ovn hygieny jak u feny tak u chovatele,pokud to vy~aduje zdravotn stav feny, nebo s ohledem na poet atHat, zajiatnm kojnfeny nebo uml v~ivy pro atHata,zajiatnm pohody feny a vrhu viz l. 4. (2) tohoto Xdu.Zsady sledovn ddinosti zdrav a sledovanch genetickch znako:ProstYednictvm kontrol i pYejmek vrho, kontrolou mladch jedinco na svodech a kontrolou dosplch jedinco pYi zaYazovn do chovu jsou kontrolovny zkladn zdravotn parametry a plemenn znaky.ProstYednictvm veterinrnch lkaYo, zejmna specialisto na jednotliv onemocnn pso jsou kontrolovna zdravotn kriteria jako je:stupeH dysplazie kyelnho kloubu (DKK) a lokte (DKL),stupeH luxace aky (LP),kontrola ddinch onch chorob (napY. PRA)kontrola srdench onemocnna dala dle problematiky jednotlivch plemen.Psi, kteY nevykazuj vaechny vlastnosti po~adovan standardem ae u~ se tkaj zdrav nebo exteriru a nejsou zaYazeni do chovu, posob zpravidla jako spolenci lid. Zpravidla nejsou vyu~vni ani k prci i lovu. Nroky na n kladen mus bt pYizposobeny zejmna jejich zdravotnmu stavu. Takov jedinci nemohou bt utrceni.V chovu chovatel zajist:veterinrn pi a prevenci formou zabezpeen pravidelnch veterinrnch prohldek, kter provd veterinrn lkaY,udr~ovn idelnho v~ivnho stavu pso pou~vnm kvalitnho krmiva,pohodu pso vhodnm ustjenm, kontaktem s lovkem a jinmi psy, neruaenm odpoinkem, zajiatn kontaktu s ostatnmi zvYaty,okovnm - ze zkona je povinn ka~doron opakovan vakcinace proti vzteklin, dala okovn dle dan nkazov situace a doporuen oaetYujcho veterinrnho lkaYe.pravideln oderven profylaktick 2 - 4x ron, lebn pYi vskytu vnitYnch parazito.Oznaovn pso provd pouze veterinrn lkaY nebo osoba odborn zposobil podle 59 veterinrnho zkona. Psi jsou oznaovni tetovnm (ucho nebo slabina) nebo ipovnm. Oboj oznaen je mo~n. Zda bude pes oznaen ipem nebo tetovnm a lokalizaci tetovn ur lensk subjekt MKU - chovatelsk klub, kter Yd chov plemene. Umstn ipu je jednotn, na krku z lev strany.Kuprovnm ua se rozum kosmetick zkrok na obou stranch hlavy zvYete, v jeho~ dosledku dochz v podobnm tvaru ke ztrt uanho boltce a tm ke zmn vzhledu zvYete. Kuprovn ua se podle ustanoven 4 odst. 1 psm. g) zkona . 246/1992 Sb. na ochranu zvYat proti trn pova~uje vslovn za trn.Zkon na ochranu zvYat proti trn zakazuje propagaci trn. Za propagaci trn se podle 4a pova~uje zejmna: vystavovn, jin demonstrace nebo pYedvdn zvYete, na kterm byl proveden zkrok uveden v 4 odst. 1 psm. g), na veYejnm vystoupen nebo svodu zvYat. Toto ustanoven pova~uje za propagaci trn zvYat pYedveden kuprovanho jedince na jakkoliv veYejn akci. Naakcch MKU je zakzno pYedvdn pso s kuprovanma uaima. lnek 6Povolen zposoby usmrcen nebo zkroky k regulace populacePovolen zkroky k regulaci populace provd pouze veterinrn lkaY.Usmrtit psa mo~e pouze veterinrn lkaY po posouzen jeho zdravotnho stavu, a to v souladu se zkonem . 246/1992 Sb., na ochranu zvYat proti trn, ve znn pozdjach pYedpiso. Dovodem k usmrcen mo~e bt pouze:slabost,nevyliteln nemoc,t~k porann,genetick nebo vrozen vada,celkov vyerpn nebo stY zvYete,jsou-li pro dala pYe~vn spojeny s trvalm utrpenm.V ~dnm pYpad nen povoleno utrcet tzv. nadpoetn atHata, nebo atHata, kter vykazuj ne~douc exterirov znaky pro dan plemeno (napY. nestandardn zbarven). lnek 7PYeprava zvYatPYeprava pso mus bt provdna v souladu se zkonem . 246/1992 Sb., na ochranu zvYat proti trn, ve znn pozdjach pYedpiso, s vyhlakou . 193/2004 Sb., o ochran zvYat pYi pYeprav.Psy lze pYepravovat pouze v dopravnch prostYedcch, kter jsou konstruovny tak, aby technicky zabezpeily pohodu pso, minimalizovaly mo~nost jejich zrann pYi pYeprav, umo~Hovaly pravidelnou kontrolu stavu zvYat a jejich pohody a splHovaly technick po~adavky a mly stanoven vybaven.PYeprava autem.Psi mus mt zajiatn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout pYirozenou polohu, kter jim umo~n korigovat pohyby vozidla. Psi mus bt umstni ve vozidle tak, aby neohrozili ani Yidie ani sebe. Psy nen dovoleno pYepravovat v uzavYench prostorch aut bez dostatenho pYstupu svtla. PYepravn prostor mus bt tak dostaten vtrateln. PYi pYeprav mus bt psi pod dohledem lovka. V pYpad dela pYepravy mus bt psi krmeni a napjeni astji, krmeni minimln 1x za 12 hodin, napjeni minimln 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatickch podmnek. Psom mus bt umo~nno pravideln venen a mus mt mo~nost venen alespoH v intervalech, na jak jsou zvykl.PYeprava v pYvsnch vozcch aut.Je povolena pouze ve vozcch, kter jsou speciln uzposobeny pYeprav zvYat dle technickho osvden. Podmnky obdobn jako v l. 7 (2) a).PYeprava dopravnm prostYedkem, kdy pes je umstn v pYepravnm boxu.Rozmry pYepravnho boxu mus psu umo~nit alespoH pohodln le~en. DvYka boxu mus bt zajiatna proti samovolnmu otevYen zevnitY. Pokud je pes pYepravovn v boxu, kter mu umo~Huje pouze pohodln le~en, mo~e bt takto pYepravovn po dobu maximln 6 hodin. Pokud cesta pYeshne tuto dobu, mo~e bt pes pYepravovn pouze v boxu, kter je popsn v l. 7 (2) f). Ostatn podmnky obdobn jako v l. 7 (2) a).PYeprava hromadnou dopravou.Podmnky umstn psa uruje dopravce, za pohodu psa odpovd dr~itel, resp. doprovod psa.Ponechn psa v uzavYenm dopravnm prostYedku bez dozoru lovka.Toto je povoleno pouze vyjmen a krtkodob. Psu mus bt v takovm pYpad zajiatn dostatek vzduchu, prostoru, pYpadn svtla a dle vhodn teplota prostYed (napY. funkn klimatizace v lt a topen v zim). Dela ponechn psa v uzavYenm prostoru dopravnho prostYedku mo~e bt pova~ovno za trn.Leteck pYeprava.Podmnky pYepravy pso uruje dopravce. Dr~itel psa vaak mus zajistit, aby pes byl pYi pYeprav ochrnn. PYepravn kontejnery mus mt takov rozmry, aby pes mohl pYirozen stt, snadno se otoit a bez problmo si lehat a vstvat. Rozmry pYepravnch boxo se odvozuj od velikosti psa. Dlka boxu odpovd dlce psa mYen od enichu po nasazen ocasu. Vaka boxu nesm bt ni~a ne~ je vaka pYirozen stojcho psa vetn ua, pokud jsou postaveny. `Yka boxu je dvojnsobkem aYky tla psa, mYen v nejairam mst tla. Pokud jsou boxy plastov z hou~evnatho materilu, mus bt opatYeny dvYky z kovu, se zmkem, kter znemo~Huje otevYen zevnitY.V prostorech pYepravnch prostYedko, v nich~ jsou pYepravovni psi, se nesm manipulovat s volnm ohnm, nesm bt souasn pYepravovny pYedmty, kter by mohly nepYzniv ovlivnit pohodu pso nebo poakodit jejich zdrav, zejmna ltky dr~div a hoYlaviny.Osoby, kter se psy manipuluj, jsou poueny zejmna v oblasti zachzen se psy. lnek 8Podmnky pro chovn psy a fenyZkladn podmnky pro chov pso jsou nsledujc:vkov omezen chovnch zvYat, kter jeu malch plemen do 50 cm kohoutkov vaky 15 msco a~ 8 let u fen, 15 msco a~ neomezen u pso (do dosa~en vku 8 let je mo~no fenu nakrt),u velkch plemen nad 50 cm kohoutkov vaky 18 msco a~ 8 let u fen, 18 msco a~ neomezen u pso (do dosa~en vku 8 let je mo~no fenu nakrt),u fen starach 8 let lze povolit jedno vjimen zabYeznut, pokud chovatel pYedlo~ potvrzen veterinrnho lkaYe o vyaetYen zvYete pYibli~n jeden msc pYed pYedpokldanou Yj s dobrozdnm, ~e zdravotn stav bYezost umo~Huje bez nadmrnch rizik,uml inseminace, kterou mo~e provst pouze osoba odborn zposobil podle veterinrnhozkona nebo plemenYskho zkona (zkon . 154/2000 a . 166/1999), se nesm pou~vat mezi jedinci, kteY se ji~ pYedtm nereprodukovali pYirozenm zposobem, bhem jednoho kalendYnho dne sm chovn pes krt jen jednu fenu,fena koj pouze takov poet atHat, kter odpovd jej zdravotn kondici podle posouzen veterinrnm lkaYem, pokud fena nemo~e kojit vaechna atHata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umlou v~ivu pro atHata, maximln poet vrho u chovn feny je 3 za obdob dvou kalendYnch let, ideln poet je 1 vrh ron; vrh, kdy fena porod pouze jedno atn, je zapotvn jako regulrn vrh,minimln vk pro odbr atHat od feny je 50 dno. lnek 9Platnost a innost XduTento Xd je platn pouze ve znn schvlenm stYedn komis pro ochranu zvYat; zmny tohoto Xdu mus bt projednny s stYedn komis pro ochranu zvYat a bt schvleny. Tento Xd nabv platnosti a innosti dnem prvn moci rozhodnut o schvlen stYedn komis pro ochranu zvYat.(Tento Xd nahrazuje a rua Chovatelsk a zpisn Yd MKU schvlen rozhodnutm stYedn komise pro ochranu zvYat ze dne 20. 09. 2000 pod .j. 1020/459/X/00.(Poruaenm vae uvedench ustanoven tohoto Xdu se chovatelsk klub, chovatel nebo majitel (dr~itel) psa vystavuje krnmu postihu ze strany MKU.Schvleno KOZ dne 23. 02. 2006 .j. 3523/2005-11020. \QQ$$74F $4K4K4K4K$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`&$$4$4K4K4K4K]]]]] ]*]tZ@$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`<$$4F $4K4K4K4K$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`*]0]2]8]B]J]tZ$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`<$$4F $4K4K4K4K$ & F$a$^]`J]L]N]]]]4^sY?$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`&$$4g$4K4K4K4K$ & F^]`x & F^]`<$$4F $4K4K4K4K4^^^^^^^o$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$>$$4Fe$``4K4K4K4K$ & F$a$^]`^^^^^^iO$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`G$$4\cd$ 4K4K4K4K^^____iO$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`G$$4\cd$4K4K4K4K__*_2_:_B_iO$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`G$$4\cd$4K4K4K4KB_D_R_Z_b_j_iO$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`G$$4\cd$4K4K4K4Kj_l_z____iO$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`$ & F$a$^]`G$$4\cd$4K4K4K4K___`ffjknn~q"rwx~z & F^]` & F^]` & F^]`I$$4\cd$4K4K4K4K~JXtHЉҊrnFXڎp & F^]` & F ^]` & F^]` & F^]` & F88^8]` & F^]`VBX.ޖ&"&ZL & F^]` & F ^]` & F 88^8]`ޢPb & F 88^8]` & F ^]` & F^]` & F^]`$a$ & F ^]` & F 88^8]`2&Dxgx & F8^8]` & F 88^8]` & F ^]` & F^]` & F^]` & F ^]` & F^]` & F 88^8]` 8n^Nr:L> & F ^]` & F^]` & F^]` & F ^]` & F 88^8]` & F8^8]`>^04\x & F^]` & F^]` & F^]` & F ^]` & F8^8]`". A!n"n#n$n3P(20-. A!n"nn#nn$n3P(2(2 0%. A!n"n#n$n3P(20 0Root Entry FCompObjjOle 1Table'SummaryInformation(8WordDocumentz