ࡱ; G !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHRoot Entry FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qOh+'0p x 2@8@0:@T@Wb [XXVchoz1$*$/B*OJQJCJmHsHPJnH^JaJ_HtHL!2LNadpis 1 @& & F OJQJCJ05PJ^JaJ0\T!2TNadpis 2@& & F w>OJQJCJ 5PJ^JaJ$\T!2TNadpis 3@& & F w>OJQJCJ5PJ^JaJ\BA@BAbsatz-Standardschriftart::Symboly pro slovn66Odr~kyOJQJCJPJ^JaJ6W6Siln zdoraznn5\D2DNadpisx$OJQJCJPJ^JaJ6B26 Tlo textu$a$x$/1B$Seznam^J@R@Popisekxx $CJ6^JaJ],b,RejstYk $^J\2\Vodorovn ra%$d%d&d'd $CJ aJ 2&bdP)D!&=NdP*+,-./0482&2&  .OJ QJ CJ^JaJIIOJ QJ CJ^JaJ OJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJUUOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJ..II. ...UU.....II. ...UU.....II. ...UU.....II. ...UU....OJ QJ CJ^JaJIIOJ QJ CJ^JaJ OJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJUUOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJ..II. ...UU....OJ QJ CJ^JaJIIOJ QJ CJ^JaJ OJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJUUOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJOJ QJ CJ^JaJ..II. ...UU.....II. ...UU... 2&2&P GTimes New Roman5Symbol3&ArialGTimes New RomanOLucida Sans Unicode5Tahoma_ StarSymbolArial Unicode MS3&Arial5Tahoma5SymbolBhͪfΪfQ-&##&##'0M 0dPCaolan80 $b2&)*l4& 2<n z GX6 Stanovy klubuKlub pYtel achovatelo pudlo, zkratka KPaCHP. lnek I.vodn ustanovenKlub pYtel achovatelo pudlo sesdlem Gagarinova 1229, 530 01 PYelou jedobrovolnm obanskm sdru~enm obano, kteY maj zjem podporovat arozaiYovat chov pudlo ajejich alechtn. Chovatelsk innost klubu sevztahuje nazem esk republiky. Klub pYtel achovatelo pudlo (dle jen klub)je lenem mezinrodn kynologick organizace FCI, prostYednictvm eskomoravsk kynologick jednoty. lnek II. lenstv vklubu lenem klubu semo~e stt ka~d oban esk republiky iciz sttn pYsluank, stara 15 let, kter m zjem aktivn sepodlet napodporovn, rozaiYovn aalechtn pudlo azav~e sedodr~ovat jeho Stanovy, vetn navazujcch pYedpiso aYdo. lenstv vznik: podnm pYihlaky azaplacenm lenskho pYspvku, vetn zpisnho napYsluan kalendYn rok. pYijetm estnho lenstv, kter udluje vbor klubu. lenstv zanik zruaenm ( vystoupenm lena zklubu nazklad jeho psemnho sdlen) mrtm lena klubu vylouenm lena zklubu prozva~n jeho provinn, kter jenesluiteln slenstvm vklubu nezaplacenm ronho lenskho pYspvku, neboe zaplacenm lenskho pYspvku dv len klubu najevo svou svobodnou voli vklubu setrvat ivdalam kalendYnm roce. lnek III. innost aposln klubuPoslnm klubu jesdru~ovat pYtel pso, podporovat rozaiYovn chovu pudlo pouze sprokazem povodu ajejich alechtn vsouladu sestandardem FCI adalami navazujcmi pYedpisy prozatm neuznan barevn variety. innost klubu jezamYena zejmna natyto koly Na zklad chovatelskho azpisnho Ydu propagovat ausmrHovat istokrevn chov pudlo vsouladu sesmrnicemi FCI. Spolupracovat sostatnmi kluby chovatelo pudlo uznvanch FCI `lechtit barevn rzy pudla dosud neuznan FCI Organizovat bonitace, vstavy, spoleensk akce, pYednaky aeventuln vcvik pudlo Podlet senavzdlvn leno , poradco chovu aposuzovatelo exteriru pudlo. OchraHovat pYrodu, zvYata, zejmna psy aspolupracovat vtto oblasti spYsluanmi Yady aorganizacemi. Organizovat poradenskou innost avzdlvn leno vevaech otzkch obecn pe o psa, zejmna sezYetelem kchovu pudlo, ast navstavch, vcviku apod. Peovat oklubov ~ivot po spoleensk ikulturn strnce. V nkterch pYpadech asohledem nazjem klubu aetiku chovu pomhat vzastupovn leno klubu voi veYejnosti, Yadom aostatnm kynologickm organizacm. lnek IV.Prva apovinnosti leno len m prvo:podlet senaYzen klubu, zejmna jeoprvnn astnit sezasedn valn hromady ahlasovat nan, nahl~et dodoklado klubu abt informovn ovaech zle~itostech, vetn finannho hospodaYen klubu navaln hromad, podlet senavaech akcch ainnostech klubu ajeho poboek, podvat klubu podnty anvrhy kinnosti klubu, volit dovaech orgno klubu bt volen dovaech orgno klubu po dosa~en plnoletosti (18.let), mohou bt leny dalach chovatelskch klubo pudlo, avaak odchovy atHat vesv chovatelsk stanici mohou zapisovat pouze vjednom zchovatelskch klubo pudlo. Pokud jsou leny vboru jinho chovatelskho klubu pudlo, nemohou pak kandidovat a bt voleni dovboru aRSK KPaCHP. len m povinnost:aktivn sepodlet nainnosti klubu, hjit zjmy klubu, platit lensk pYspvky adodr~ovat Stanovy klubu, vetn navazujcch pYedpiso aYdo. lnek. V. lensk pYspvky apoplatkyVai lenskch pYspvko aostatnch poplatko stanov vbor klubu. Ron pYspvky jsou splatn pYedem k1.lednu b~nho roku Nov lenov , kteY jsou pYihlaeni po 1.Yjnu, hrad lensk pYspvky a~ nansledujc rok. lensk pYspvek nehrad lenov, kterm bylo udleno estn lenstv. nek. VI. lenn klubu lenov klubu semohou sdru~ovat vregionlnch pobokch. Tyto poboky nemaj vaak vlastn prvn subjektivitu asamostatn seneregistruj Regionln poboky seustavuj zpodntu leno pYsluanho regionu ave svm souhrnu nemus pokrvat cel zem esk republiky. Poslnm regionlnch poboek jezajiatn vta aktivity leno klubu, napY.: podlenm senaklubovch vstavch vregionu propagac innosti klubu zskvn sponzoro asponzorskch daro izYad chovatelskch stanic atd. lnek. VII.Orgny klubuOrgny klubu tvoY:Valn hromada, (v.mimoYdn valn hromady), Vbor, Revizn asmr komise (RSK). lnek. VIII.Valn hromadaValn hromada jevrcholnm orgnem klubu. Kvhradnm oprvnnm valn hromady patY: schvalovn stanov ajejich zmn, schvalovn nebo odmtnut rozhodnut vboru nebo RSK, volba ostatnch orgno klubu aYeaen sporo mezi nimi, rozhodovn ozruaen nebo slouen klubu, rozhodovn ovaech otzkch, kter doposobnosti valn hromady svYuj stanovy, projednvn aschvalovn zprv vboru, zprv RSK, zprv hlavnho poradce chovu, ekonomickch zprv, pYpadn zprv izkomis nov ustavench vborem vprobhu volebnho obdob. Valn hromada jesvolvna vborem klubu, nejmn jednou za dva roky. Valn hromada sesvolv psemnou pozvnkou, ato 30 dn pYed jejm konnm. Pozvnka mus obsahovat alespoH: nzev asdlo klubu msto, datum ahodinu konn valn hromady obsah programu konn valn hromady. Valn hromady jsou oprvnni sezastnit vaichni lenov klubu. lenov vboru aRSK jsou povinni zastnit sevaln hromady.Valn hromady semohou podle potYeby zastnit ijin osoby, ato nazklad pYedchozho souhlasu valn hromady. Valn hromada jeusnaen schopn bez ohledu napoet pYtomnch leno.PYitom ka~d len klubu sezastHuje valn hromady osobn nebo prostYednictvm zstupce, ktermu udlil psemnou plnou moc. Podpis lena napln moci mus bt Yedn ovYen. PYi volb orgno klubu apYi hlasovn oostatnch zle~itostech rozhoduje prost vtaina pYtomnch hlaso. PYi rovnosti hlaso nsleduje druh kolo hlasovn su~a volbou popY.se zle~itost znovu projedn. Pokud seani po t nerozhodne, nsleduje nov hlasovn, kdy ka~d fyzicky pYtomn len klubu m pouze jeden hlas. PYi hlasovn orozpuatn nebo slouen klubu mus bt pYtomny nejmn 3/4 oprvnnch hlaso zcelkovho potu leno klubu.Rozhoduje 3/4 vtaina pYtomnch hlaso. MimoYdnou valnou hromadu svolv vbor, pokud oto po~d alespoH 51% leno klubu, nebo jestli~e to vy~aduj zjmy klubu. MimoYdnou valnou hromadu svolv vbor tak, aby sevaln hromada konala nejpozdji do40 dno ode dne, kdy vznikl dovod ojej svoln. Pozvnku namimoYdnou valnou hromadu jenutno zaslat alespoH 15 dno pYed datem jejho konn. lnek. IX.Vbor klubuPoet leno vboru nen omezen. U~a vbor tvoY pYedseda, mstopYedseda aekonom vboru. Vairam vboru jsou ustanoven pozice (funkce) matrikY, hlavn poradce chovu, vstavnictv aredaktor proZpravodaj klubu. lenov vboru jsou voleni valnou hromadou nadobu dvou let. Za klub navenek jedn pYedseda vboru, vpYpad jeho nepYtomnosti jej zastupuje mstopYedseda.V pYpad nutnosti psemn formy jedn tak, ~e k vytiatnmu i napsanmu nzvu klubu ajeho jmna pYipoj svoj vlastnorun podpis. Jednn spen~nmi stavy, finann transakce apod., lze provdt jen za vdom u~aho vboru avsouladu seschvlenm finannm rozpotem klubu. Vbor mo~e vyu~t placen slu~by prozajiatn administrativn innosti klubu ( etn, tiskrensk, vstavn firmy apod.). Vbor klubu rozhoduje ovaech zle~itostech klubu, kter nejsou svYeny do posobnosti valn hromady. Vbor klubu uskuteHuje usnesen valn hromady. PYitom jepovinen pYi Yzen zle~itost postupovat vsouladu sustanovenmi prvnho Ydu ausnesen valn hromady. Vbor jepovinen poskytovat informace lenom klubu navaln hromad nebo prostYednictvm Zpravodaje ootzkch hospodaYen klubu. Na konci roku je povinen vypracovat zprvu ostavu hospodaYen klubu anejpozdji do31.5. b~nho roku j pYedlo~it lenom klubu. Vbor jeoprvnn kooptovat dovboru novho lena za odstupujcho lena vboru ato vobdob mezi konnm valn hromady vpotu nepYevyaujcm 25 % kcelkovmu potu leno vboru avpYpad potYeby mo~e vbor kooptovat dovboru idala nov leny, ato nazklad nvrhu lensk zkladny. Vbor seschz minimln 2 x za rok avpYpad potYeby ivcekrt. PYi neodkladnch kolech mo~e souasn vyu~t ikomunikan prostYedko (fax, email, psemn stanoviska ), rozhodnut vboru mus vaak bt jednomysln. Jakkoliv rozhodnut mus bt vsouladu srozhodnutm danm vborem klubu, zejmna vevcech financovn, majetku vetn vbru aobsazen pozic(funkc). lnek X.Revizn asmr komiseRevizn asmr komise jevolena valnou hromadou navolebn obdob 4 let. M minimln 3 leny, kter tvoY pYedseda adva lenov, znich~ jeden m mt ekonomick vzdln nebo praxi (etn). len komise nesm bt lenem vboru. Hlavnm kolem revizn asmr komise jerevizn innost smrem kvboru ake komism stanovenm vborem klubu.Projednv pYestupky leno klubu proti stanovm, chovatelskmu , zpisnmu avstavnmu Ydu apod. Xea spory uvnitY klubu. Revizn asmr komise jekrnm orgnem klubu aodvolacm orgnem proti rozhodnut vboru klubu. innost revizn asmr komise seYd prvnm Ydem R. lnek XI.Zsady hospodaYenProstYedky klubu tvoY lensk pYspvky,vnosy zvlastn innosti ( poplatky spojen svstavami, bonitac apoplatky za kryt),sponzorsk dary. PYi svm hospodaYen jeklub povinen seYdit obecn zvaznmi prvnmi pYedpisy atmito stanovami. lnek XII.Zvren ustanovenTyto stanovy byly schvleny namimoYdn valn hromad konan dne 18.9.2005 vPYeloui anabvaj innosti dnem jejich registrace. Registrovno Ministerstvem vnitra dne 21.10.2005.tdP0JCJ(5PJ^JaJ(\z R t . >V & F^]` & F^]` & F^]`x4fB D & F^]` & F^]` & F^]`Dt h!~!! & F^]` & F^]` & F^]` & F^]` & F^]`!"#Z$$$%%%%8&H&&&& & F^]` & F^]` & F^]` & F^]` & F^]`&n'$((()*h,,,6-/47779= & F ^]` & F^]` & F^]` & F^]`=@BdD"FZGnGGrILKLLLLNNN & F ^]` & F ^]` & F ^]` & F ^]`NdP$a$x". A!n"n#n$n3P(20Root Entry FCompObjjOle 1Table SummaryInformation(8WordDocument$b