ࡱ;  !"#$%'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qOh+'0p x 1@@Ŗ@@۾G" [bbVchoz$a$1$*$A$/B*OJQJCJmHsHPJnH^JaJ_HtH\\Nadpis 1+@& & F & F^]`CJ 5aJ \zzNadpis 2D@& & F & F^]`qq-DM CJ65aJ]\\\Nadpis 3+@& & F & F^]`CJ5aJ\BA@BAbsatz-Standardschriftart66 WW8Num8z0OJQJCJ^JaJ66 WW8Num8z1OJQJCJ^JaJ66 WW8Num9z0OJQJCJ^JaJ6!6 WW8Num9z1OJQJCJ^JaJ818 WW8Num14z0OJQJCJ^JaJ8A8 WW8Num14z1OJQJCJ^JaJ8Q8 WW8Num15z0OJQJCJ^JaJ8a8 WW8Num15z1OJQJCJ^JaJ8q8 WW8Num16z0OJQJCJ^JaJ88 WW8Num16z1OJQJCJ^JaJBBAbsatz-Standardschriftart66Odr~kyOJQJCJPJ^JaJ::Symboly pro slovnDDNadpisx$OJ QJ CJPJ^JaJ0B0 Tlo textu x$/$Seznam^J @@Popisekxx $CJ6^J aJ],,RejstYk $^J Formtovan v HTML7!2( Px 4 #\'*.25@9OJ QJ CJ^J aJ/VZ.o^YZ[&<BGzPXjwȈ@(^\]^_`abcdefghi  .....pp. .@ @ . ..)88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) ))88...pp. .@ @ . ..xx.)88)))pp) )@ @ ) ))88OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJOJQJCJ^JaJ%ppOJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ@ @ OJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJxxOJQJCJ^JaJ%88OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJOJQJCJ^JaJ%ppOJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ@ @ OJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJxxOJQJCJ^JaJ%)88)))pp) )@ @ ) )))88()()()pp() ()@ @ () ()())88.))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) ))88OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJOJQJCJ^JaJ%ppOJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ@ @ OJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJxxOJQJCJ^JaJ%88OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJOJQJCJ^JaJ%ppOJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ@ @ OJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJxxOJQJCJ^JaJ%88OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJOJQJCJ^JaJ%ppOJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ@ @ OJQJCJ^JaJ% OJQJCJ^JaJ%OJQJCJ^JaJxxOJQJCJ^JaJ%)88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )))88)))pp) )@ @ ) )) OutlineWW8Num2WW8Num3WW8Num4WW8Num5WW8Num6WW8Num7WW8Num8WW8Num9WW8Num10WW8Num11WW8Num12WW8Num13WW8Num14WW8Num15WW8Num16WW8Num17WW8Num18WW8Num19WW8Num20WW8Num21WW8Num22WW8Num23WW8Num24WW8Num25/V/VP GTimes New Roman5Symbol3&ArialGTimes New RomanOLucida Sans Unicode5Tahoma_ StarSymbolArial Unicode MS_ StarSymbolArial Unicode MS?Wingdings 23&Arial5Tahoma?4Courier NewBh,&Q-t&'0M 0^Caolan80 ,/VY\l4t#=.=Q@X=fT9L;= Vstavn Yd KP a CHPTento Yd byl pYijat VV KPaCHP dne 12.2.2006 1. Vstavn Yd Vstavn Yd KPaCHP navazuje na znn vstavnho Ydu FCI, nsledn znn Ydu MKU a plat pro vstavy poYdan Klubem pYtel a chovatelo pudlo. Upravuje znn Ydo FCI a MKU tak, abybyly pYizposobeny podmnkm KPaCHP. Bli~a podrobnosti a pYpadn doplHky, kter vaak nesm bt v zsadnm rozporu s tmto Ydem upravuj propozice vstavy. Vstavy by mli prezentovat a propagovat plemeno PUDL na veYejnosti a povzbuzovat zjem o chov a dr~en tohoto plemene.jde o plemeno uznan FCI, kter se Yd standarty FCI nrodn uznan plemeno vcebarevnho pudla, dosud mezinrodn neuznan, registrovno nrodn organizac2. Organizace vstavVstavu mo~e poYdat vkonn vbor KPaCHP, nebo krajov poboka klubu (dle jen poYadatel ), po pYedchozm schvlen poYdn vstavy vkonnm vborem KPaCHP. Vbor KPaCHP tak uruje kategorii vstavy. ZroveH jedn se zastYeaujcmi organizacemi o schvlen a typu vstavy. KalendY vstav bude zveYejnn do 1. ledna danho roku. PYpadn vstavy, poYdan v lednu a v noru budou zaYazeny do KalendYe vstav KPaCHP pYedchozho roku.Za pYpravu, zabezpeen, probh a likvidaci vstavy zodpovd poYadatel.Vstavy jsou finann zabezpeovny poYadatelem, ve spoluprci svkonnm vborem, pokud nen pYedem smluvn stanoveno jinak.3. Druhy vstav Podle rozsahu a zadvn titulo se vstavy dl na: oblastnklubov speciln4. Vstavn tYdy Pes sm bt na jedn vstav pYihlaen jen do jedn tYdy, mimo vypsan tYdy vodpolednch sout~chRozdlen pso do tYd:tYda dorostu 6 - 9 mscotYda mladch 9 - 18 mscomezitYda 15 - 24 mscotYda otevYen od 15 msco, je pYstupn pro vaechny psy bez ohledu na zskan ocenn, svjimkou ji~ zskanho ocenn `ampiona KpaCHP.tYda aampiono od 15 msco, je pYstupn psom, kteY ji~ zskali titul Klubovho aampiona KPaCHP. Dle psom kteY zskali titul nrodnho aampiona nebo aampiona nkter ze lenskch zem FCI, bez nroku na zskn titulu ``.tYda veterno od 8 let.mimo konkurenci v tto tYd je mo~n pYedstavit psy bez nroku na kvalifikaci a poYad.voln tYda( hoby ) - vtto tYd je mo~n vystavit psy zanajcch vystavovatelo, kteY si jedince, vrmci rodinnch pYsluanko, sami uprav a vystav. Tato tYda m slou~it ktrnovn a seznmen se sprostYedm pro psa i vystavovatele. Do tto tYdy ji~ nelze pYihlsit jedince stituly aampiona, bez ohledu na vk. Nelze vtto tY udlovat nrodn tituly, pouze vypsan tituly klubov. Vzhledem ktomu, ~e zadvan tituly jsou pouze klubov, nikoli spadajc pod FCI, nemus rozhod posuzovat striktn dle pravidel FCI, a to ani ve stYihu pudla. Rozdlen Baby tYda - 4 - 9 msco Junior tYda - 9 - 18 msco TYda dosplch - od 18 mscoPro zaYazen do tYdy je rozhodujc vk psa v den pYed konnm vstavy, ostatn podmnky mus bt splnny v den podn pYihlaky. K pYihlace na vstavu mus bt pYilo~ena fotokopie prokazu povodu hlaenho jedince, pYpadn fotokopie zskanch titulo, opravHujcch pro vstup do nkter zvypsanch tYd. V pYpad, ~e zskan tituly opravHujc pro zaYazen do tYdy aampiono nejsou Ydn dolo~eny, je poYadatel povinen zaYadit psa do tYdy otevYen, pokud se nejedn o ji~ evidovanho jedince na seznamu aampiono KpaCHP.5. Klasifikace Ocenn psa se provd zadnm znmky a mo~nm barevnm oznaenm (stu~ka,rozeta apod.). TYda dorostuvelmi nadjn: ~lut barva nadjn: blVe tYd dorostu se uruje poYad prvnch tyY jedincoTYda mladch, mezitYda, otevYen, aampiono, veterno:Vborn: modrVelmi dobr: ervenDobr: zelenDostaten: fialovV tchto tYdch se stanovuje poYad tyY pso ocennch znmkou vborn i velmiobrUveden klasifikace mus odpovdat tmto definicm:Vborn: Tato znmka sm bt pYiznna jen takovmu jedinci, kter se velmi pYibli~uje idelu, jak ho popisuje standard a je pYedveden ve vborn kondici. Jeho povaha mus bt harmonick a vyrovnan. Typem mus pes odpovdat sv tYd a mt odpovdajc postoj a pYedveden. PYevaha jeho kvalit mus vyv~it jeho drobn nedostatky. Mus vykazovat typick vlastnosti PUDLA.Velmi dobr: Tato znmka se pYiznv takovmu jedinci, kter m typick vlastnosti plemene, vyv~en proporce a je v dobr kondici. Prominou se mu drobn vady, nikoli vaak vady morfologick. Toto ocenn mo~e bt udleno jen prvotYdnmu jedinci.Dobr: Toto ocenn se udluje jedinci, kter sice vykazuje znaky svho plemene, ale m viditeln hruba vady.Dostaten: Toto hodnocen obdr~ jedinec, kter sice vykazuje znaky plemene, ale jeho~ tlesnmu vzhledu chyb do idelu mnoho.Neocenn: Pro vady pYechodnho rzu.Vylouen z posuzovn mus bt jedinec s vadami, kter standard taxativn uvd jako vady vyluujc, dle pak jedinci, u nich~ byl proveden operativn zkrok, zakrvajc vrozenou vadu exteriru, psi prokazateln upraveni nedovolenm zposobem, jako barven, lakovn, atd.6. Tituly Vtz tYdy - mo~e bt udlen na vaech typech vstav jedincom, kteY zskali ve tYd dorostu, mladch, otevYen, aampiono a veterno ocenn vborn 1. ekatel dorost aampiona KPaCHP (DKCH) - mo~e bt udlen nejlepamu psovi a fen, kteY zskali titul vtze tYdy dorostu.CAJC R - mo~e bt udlen nejlepamu psovi a fen z vtzo tYdy mladch u vstav se statutem zadvn titulu CAJC. ekatel junior aampiona KPaCHP (JKCH) - mo~e bt udlen psovi a fen, kteY zskali titul vtze tYdy mladch.CAC R, rez.CAC - mo~e bt udlen na vstavch se statutem zadvn titulu CAC, psovi a fen, kteY zskali ocenn vtzo tYdy - mezitYdy, otevYen, aampiono, popY. rez CAC druhmu jedinci vpoYad. PYesn zadvn tchto nrodnch titulo uruje vstavn Yd MKU. ekatel aampiona klubu KPaCHP (KCH) - mo~e bt zadn psovi a fen, kteY na vstav zskali titul vtze tYdy - mezitYdy, otevYen (popY. titul CAC u urench vstav) ekatel aampiona aampiono KPaCHP (CHKCH) - mo~e bt zadn psovi a fen, kteY na vstav zskali titul vtze tYdy aampiono (popY. titul CAC u urench vstav)Klubov vtz KPaCHP - zadv se na vstavch se statutem Klubov vtz, mo~e bt zadn psovi a fen, kteY na vstav obdr~eli titul 1. ekatelstv KCH a 2. ekatelstv CHKCHBOB - mo~e bt zadvn na vaech vstavch KPaCHP, dle propozic vypsanch poYadatelem, je zadvn psovi, nebo fen zkonkurence ekatelo JKCH, KCH, CHKCH, popY. na vstav se statutem Klubov vtz - JKCH, KV (titul nen nrokov)Nejhez vetern - zadv se psovi a fen z konkurence vtzo tYdy veterno, se zadanm titulem ekatel VKCHNejhez jedinec tYdy dorostu - zadv se psovi a fen zkonkurence vtzo tYdy dorostu.Nejhez jedinec tYdy mladch - zadv se psovi a fen zkonkurence ekatelo JKCH.Nejhez pes a fena vstavy - zadv se psovi a fen zkonkurence nejhez jedinec tYdy mladch a veterno, KCH, CHKCH, nebo nejhez jedinec tYdy mladch a veterno, KV ( popY. BOB ) ,dle typu vstavyVtz vstavy (BIS) - zadv se psovi, nebo fen vkonkurenci nejhezho psa a feny vstavyU tYd volnch - vtz tYdy, baby aampion, ekatel mladho aampiona, ekatel hoby aampiona, nejlepa jedinec tYd volnch, pes sympatie, atd.Nejhez jedinec tYdy estn - nastupuj jedinci, kteY na vstav zskali titul ekatele MKCHJe ~douc zadvat tituly i v odpolednch vypsanch sout~ch.Mimo udan tituly, je mo~nost jeat zadvn estnch titulo, vypsanch poYadatelem vstavy, napY. nejhez pudl vrzu, barv, dorostu, mladch atd.Vaechny tituly je mo~no zadat bez ohledu na poet pYedvdnch jedinco, pokud kvalita kandidta na titul odpovd po~adavkom na jeho zadn.PYpadn tituly nejsou nrokov a je mo~nost je udlit pouze tehdy, je-li jejich udlen v souladu s propozicemi vstavy.Mimo uveden tituly je mo~no jednou za rok na vybran vstav zadvat tituly vtzo sekce , (tj.barev, popY. Rzo).7. Tituly zadvan na zklad ekatelstv Dorost aampion KpaCHPtento titul se udluje jedinci, kter zskal na vstavch KPaCHP 3x titul DKCH, titul DKCH lze ve dvou pYpadech nahradit ocennm velmi nadjn 1, zkterkolivstavyJunior aampion KpaCHPtento titul se zadv jedinci, kter zskal na vstavch KPaCHP 3x titul JKCH, 1x lze titul JKCH nahradit titulem CAJC zkterkoli nrodn nebo mezinrodn vstavy`ampion KpaCHPtento titul se zadv jedinci, kter zskal na vstavch KPaCHP 4x titul KCH od dvou roznch rozhodch, ve dvou vstavnch sezonch. AlespoH jeden ztitulo KCH mus bt zskn na vstav se zadvnm titulu CAC, popY.KV`ampion aampiono KpaCHPtento titul se zadv jedinci, kter zskal na vstavch KPaCHP 4x titul CHKCH od dvou roznch rozhodch, ve dvou vstavnch sezonch. AlespoH jeden ztitulo CHKCH mus bt zskn na vstav se zadvnm titulu CAC, popY. KV. Uznn titulu `ampiona aampiono KPaCHP je podmnno pYedchozm zsknm titulu - `ampion KpaCHP estn aampion KPaCHP - Master championtento titul se zadv jedinci, kter zskal na vstavch KPaCHP ve tYd estn alespoH 4x titul MKCH a je stara 3 letVetern aampiontento titul se zadv jedinci, kter zskal na vstavch KPaCHP ve tYd veterno alespoH 3x titul VKCH`ampion volnch tYdtento titul se zadv jedincom, kteY alespoH na 3 vstavch KPaCHP zskali titul ekatele, bez ohledu na tYdu, mimo Baby tYdy, kde je titul Baby aampion udlovn ve tYd.Vaechny vae uveden tituly se udluj na zklad psemn ~dosti majitele, zaslan pYedsednictvu klubu sdolo~enmi tituly.8. Sout~eSout~e na vstavch slou~ k zvaen atraktivnosti vstav pro divky, k propagaci vstavnictv a k porovnn rovn chovu plemene. Zpravidla se vypisuj tyto sout~e ( mo~nost variability poYadatelem):Nejhez pr psoPes a fena stejnho barevnho a vakovho rzu, kteY byli na vstav posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.Chovatelsk skupinaDo sout~e mo~e chovatel pYihlsit minimln tYi jedince stejnho barevnho a vakovho rzu pochzejc z vlastnho chovu, kteY pochzej z roznch spojen (min. od dvou roznch otco nebo matek) a byli na vstav posouzeni. Psi nemus bt v majetku chovatele.Mlad vystavovatel - Junior handllingTato sout~ je u~itenou pYpravou budoucch vystavovatelo. Hodnot se pYedvdn psa, proto nen rozhodujc kvalita pYedvdnho psa. Sout~it se mo~e i se psem, kter nebyl na dan vstav posouzenRozdlen vkovch kategori:skupina 9 - 13 letskupina 13 - 17 letDt a pesSout~ dti ve vku do 9 let. Hodnot se pYedveden a kontakt dtte se psem.Sout~ o nejlepaho plemenkaDo tto sout~e nastupuje plemenk s nejmn 3 potomky, kteY byli na vstav posouzeni. Hodnot se typ a kvalita odchovu. Plemenk nemus bt na vstav posouzen v normln konkurenci.Modern stYihdo tto sout~e se mohou pYihlsit jedinci bez ohledu na barvu, pohlav a rz, pYedvedeni vmodernm stYihu. Zde se hodnot proveden a prezentace stYihu, nikoli kvalita psa. Tuto sout~ posuzuje rozhod za asti zstupce stYihask federace, kterho ur poYadatel pYed zahjenm vstavy.Mimo tyto sout~e mo~e Klub vyhlsit celoron sout~ o pudla roku.Podrobnja podmnky asti, pYpadn dala sout~e je mo~n vyhlsit poYadatelem a mus bt uvedeny v propozicch vstavy.9. RozhodNa vstavch mohou posuzovat pouze rozhod, kteY jsou uvedeni v oficilnm seznamu rozhodch a maj kvalifikaci kposuzovn plemene PUDL.Zahranin rozhod lenskch stto FCI mohou v R posuzovat jen se souhlasem sv mateYsk organizace, kter vy~d poYadatel prostYednictvm vboru KPaCHP a rozhod z nelenskch stto FCI po dodn dotaznku - potvrzen, ~e budou posuzovat podle Ydu FCI (viz pYedpisy FCI). Zposob zskn kvalifikace, rozaYen kvalifikace, veden seznamo rozhodch upravuj speciln mezinrodn a nrodn pYedpisy.Na vstav mo~e posuzovat jen ten rozhod, kter byl na vstavu delegovn.Rozhod m prvo:po~adovat na poYadateli splnn odpovdajcch podmnek pro posuzovn pso,upozornit na nevhodn ponn vystavovatelo, poYadatelo nebo pomocnko ve smyslu ustanoven tohoto Ydu a pYi jeho hrubm poruaen odmtnout posuzovat psyneposoudit jedince, kter nastoupil opo~dn do kruhu, pokud zavinn nen zposobeno poYadatelem. V pYpad, ~e jedinec byl posouzen dodaten a nemohl se zastnit sout~e, nelze mu zadat poYad,na vyplacen nhrad spojench s vkonem sv funkce ve vai, kter byla dohodnuta pYedem,mo~nost kontroly zakzanch prostYedko pYi prav psa, tak, aby nebyla ohro~ena prva a zdrav vystavovatele a psa pYemYit psa u sporn hranice vakovho rzuRozhod m povinnost:odmtnout posuzovat na vstavch, kter nejsou vsoulady sYdy FCI, popY. MKUpsemn potvrdit poYadateli pYijet delegace. PYijetm delegace rozhod vyslovuje souhlas s podmnkami, kter poYadatel i delegujc orgn uvedl (pYedpokldan poet jedinco, vetn stanoven vae odmny a nhrad, ubytovn apod.)vystavovan jedince posuzovat pYsn a nestrann. Posuzovat pouze a vhradnpodle standardu FCI,vystavit psemn posudek a zadat vstavn ocenn. V ka~d tYd urit poYad jedinco, neposuzovat jedince, jeho~ byl v poslednch aesti mscch pYed vstavou vlastnkem i spoluvlastnkem. Tot~ se vztahuje na psy, kteY patY jeho nejbli~am pYbuznm nebo partneru, rozhod odpovd za prci svYenho ekatele, pokud je urenvyplnit knihu rozhodhoneposoudit neovladatelnho nebo agresivnho jedince, jedince snedovolenou pravouChovn rozhodho mus bt korektn jak pYi posuzovn v kruhu, tak mimo nj. Z toho vyplv, ~e:nem prvo prohl~et katalog pYed nebo v probhu posuzovn,nesm pYihlsit psa, kter je veden pod jeho jmnem na vstavch kde je ve funkci rozhodho v den, kdy posuzujenesm posuzovat psy rodinnch pYsluanko psy, kter pYedvd na vstav, kde nen rozhodm, mus bt bu z jeho vlastnho chovu, nebo zodchovu po jeho krycm psovi, nebo mus bt jejich vlastnkem, nebo mus patYit partneru nebo blzkmu pYbuznmu,nesm se dostavit na vstavu, na kter posuzuje v doprovodu vystavujcch, jejich~ psy pYi tto akci m posuzovat,neml by se stkat s vystavovateli, kteY mu budou pYedvdt sv psy, a v~dnm pYpad u nich pYed vstavou bydlet,v kruhu se mus chovat korektn a posuzovat vaechny psy bez diskriminace. Mus jednat v~dy zdvoYile.pYi posuzovn v kruhu nesm kouYit ani po~vat alkoholick npoje,nesm se v ~dnm pYpad uchzet o pozvn k posuzovn.tato ustanoven se tkaj v rmci jeho vkonu i ekatele 10. PosuzovnO zadn vstavnho ocenn, poYad a titulu je oprvnn rozhodovat pouze rozhod, kter je zadv podle kvality pYedvedench jedinco a nen jeho povinnost provYovat, zda pYedveden jedinci splHuj podmnky, opravHujc pYihlaen do pYsluan tYdy.V ka~dm kruhu posuzuje jeden rozhodPYi posuzovn sm bt v kruhu vedle vystavovatelo pouze rozhod, vedouc kruhu, zapisovatel, pYp. tlumonk, popY. hospitant,.Do kruhu mo~e v probhu posuzovn vstoupit zstupce poYadatele,pokud tento zajiaeuje koly spojen s probhem vstavy. Vstup jinch osob do kruhu (fotografov, funkcionYi klubu apod.) je dovolen a~ po ukonen posuzovn a uren poYad.PYi posuzovn se rozhod Yd standardem FCI v jeho plnm znn. U vcebarevnch pudlo,dle standardu schvlenho klubem.rozhod je povinen stanovit v ka~d tYd (mimo tYdu mimo konkurenci)poYad prvch tyY jedinco (ocennch znmkou nadjn, velmi nadjn nebo vborn, velmi dobr).Jako doklad o provedenm posouzen slou~ vstavn posudek, pYpadn diplom, kter mus bt vlastnorun podepsan rozhodm, kter psa posuzoval. Zpis do rodokmenu, nebo kvalifikanho listu mo~e bt v souladu s propozicemi proveden vstavnm vborem (v~dy vaak mus bt minimln uvedeno: datum, msto a druh vstavy, tYda ocenn popY. poYad, tituly a jmno rozhodho).Je ~douc, aby rozhod veYejn zhodnotil posuzovanou tYdu, zdovodnil zadan ocenn a stanoven poYad.Je ~douc, aby pYed zahjenm vstavy byli pYemYeni vaichni jedinci rzu toy, popY. jinch rzo, pYi spornm uren jejich zaYazen do vakovho rzu. Na vstav jsou psi do tYd zaYazovni dle skuten vaky a po zahjen posuzovn ji~ nen mo~n pYeYazen psa do jinho vakovho rzu. Pokud bude pes pYi posuzovn zmYen a nebude vakou odpovdat pYsluan tYd, bude zposouzen vylouen.11. Podmnky pYijet na vstavu Pes a vystavovatel mus splnit podmnky, kter jsou uvedeny vpropozicch. Na vaech vstavch KPaCHP je zkaz lakovn a jin nedovolen pravy pso.12. Z asti na vstav jsou vyloueni Psi, kteY nejsou uvedeni vkatalogu, popY. Dodatku.Psi nemocn, podezYel z nemoci, po raze, feny v druh polovin bYezosti,feny kojc a hrav feny, poYadatel by si ml vyhradit prvo kontrolyPsi v majetku osob, kterm bylo odHato prvo vystavovat.Psi nebezpen - kousav a agresivn voi lidem a psom.Psi po chirurgickch zkrocch odstraHujcch vady exteriru13. Prva a povinnosti poYadatele Po~dat vas o zaYazen vstavy do vstavnho kalendYe klubu KpaCHP.Vydat propozice se vaemi dole~itmi daji nutnmi pro ast na vstav i s uvedenm skutenost, kter vyluuj psy z asti na vstav. Dle mus bt uvedeno, ~e vystavovatel souhlas se zveYejnnm sv adresy vkatalogu. Vpropozicch mus bt uvedeni navr~en rozhod.PoYadatel m prvo zamtnout a vrtit pYihlaky a vklady doal po uzvrce vstavy, potvrdit pYijet pYihlaek.Sestavit a vydat vstavn katalogZajistit u delegujcho orgnu delegovn navr~ench rozhodch a v nvrhu zahraninch rozhodch i vy~dn souhlasu mateYskch organizac.Zajistit vyakolen personl do kruho a vstavn kancelYe.Zajistit potYebn vybaven kruho a jejich vyznaen. PYitom mus dbt na dostatenou velikost kruho, zejmna s ohledem na speciln po~adavky pro posuzovn, vhodn povrch, pYpadn dala nezbytn vybaven. Zajistit pYedem iteln vyplnn posudkov listy, diplomy, dostaten poet barevnch oznaen a doklady o udlen titulo a ekatelstv. Zajistit viditeln oznaen pro vystavovan psy.Zajistit poYadatelskou, veterinrn a zdravotnickou slu~bu po dobu konn vstavy. Vyplatit rozhodm a dalam pracovnkom finann odmnu a nhrady v pYedem stanoven vai.PoYadatel je povinen dbt vaech veterinrnch pYedpiso, kter stanov orgn Sttn veterinrn sprvy (mus je uvst v propozicch) a orgno mstn sprvy, kter poYdn akce na svm zem povoluj.V pYpad nekonn vstavy z dovodo vyaa moci budou vstavn poplatky pou~ity na uhrazen nklado spojench s pYpravou vstavy, pokud tak dojde po uzvrce vstavy.14. Prva a povinnosti vystavovatele Vystavovatel m prvo:aby jeho pes byl uveden v katalogu vstavy, pokud se ve stanovenm termnu pYihlsil a vas zaplatil vstavn poplatek,na posouzen pYihlaenho psa,obdr~et originl vstavnho posudku, diplom, oceHovac stu~ku a pYpadn zskanou vcnou cenu,pou~vat tituly zskan na vstavch,odstoupit v probhu posuzovn pYed zapoetm posuzovn vlastnho psa,zapsn vstavnho ocenn do prokazu povodu je ponechno na vystavovateli. Zapsn vsledko vaak m bt provedeno vhradn v probhu vstavyprotestovat proti formlnmu nedodr~en tohoto VX i propozicst~ovat si u vkonnho orgnu KPaCHP na pYpadn mo~n poakozenpo~adovat pYemYen konkurennho psa pYed zadnm titulo vdan tYdVystavovatel m povinnosti: zaslat vas Ydn, pln a iteln vyplnnou pYihlaku dolo~enou potYebnmi nle~itostmi. Pravdivost dajo na pYihlace potvrdit svm podpisem, kterm se souasn zavazuje plnit ustanoven tohoto VX a propozic,uhradit vstavn poplatek,viditeln oznait sebe a vystavovanho psa (dle podmnek) pYidlenm slem,nastoupit se psem vas do vstavnho kruhu a pYedvst psa tak, aby mohl bt co nejlpe rozhodm posouzen. Dbt pokyno rozhodho.nenechat voln pobhat psa v prostoru vstaviat. Za akody zposoben psem pln odpovd vystavovatel,nenaruait svm chovnm a nevhodnm jednnm probh vstavy,vystavovatel, kter se vstavy z jakchkoli dovodo nezastn, nem nrok na vrcen vstavnho poplatku, pokud nezruaen pYihlaku pYed termnem uzvrky 15. Protest Protest proti rozhodnut rozhodho (ocenn, zadn poYad a titulo) nen pYpustn.Protest z formlnch dovodo (poruaen vstavnch pYedpiso i propozic) je pYstupn. Protest mus bt podn psemn a souasn se slo~enm jistiny ve vai, kterou uvdj propozice.Protest mus bt podn v probhu vstavy.Protest projedn komise, uren poYadatelem, za pYtomnosti rozhodho, kterho se podan protest tk. O projednn a vsledku mus bt uinn psemn zpis.Protest mo~e podat v probhu vstavy kdokoli. Protest podan po skonen vstavy (po ukonen posuzovn ve vaech kruzch) se neprojednv.16. Ruen PoYadatel a vstavn vbor neru za pYpadn onemocnn pso, hyn nebo ztrtu psa a neru za akody zposoben psem v probhu vstavy.Za akody zposoben psem ru vystavovatel.17. Veterinrn pYedpisy PoYadatel, vystavovatel a nvatvnci jsou povinni dodr~ovat prvn pYedpisy (zejmna pYedpisy na seku veterinrn pe a ochrany zvYat proti trn), veterinrn podmnky stanoven orgnem veterinrn pe a propozicemi vstav, pYpadn povinnosti ulo~en orgnem Sttn veterinrn sprvy, vydan v souladu s prvnm Ydem pYi vkonu dozoru nad konnm akce.PoYadatel je oprvnn z prostoru vstavy vykzat osobu, kter povinnosti, uveden pod bodem a) hrub nebo optovn porua.Tyto pYedpisy se vztahuj na vystavovan psy, psy nevystavovan a tak na psy nvatvnko i astnko sout~.18. Tresty a sankcePoruaen tohoto VX, ostatnch zvaznch pYedpiso a Propozic vstavy mo~e mt za nsledek disciplinrn jednn. PYsluanost k disciplinrnmu projednvn stanovuj pYedpisy jednotlivch kynologickch organizac.PoYadatel mo~e v pYpad poruaen tohoto VX podat pYsluanmu orgnu KpaCHP nvrh na zruaen zskanho ocenn a odebrn zadanch titulo, popY. na vylouen zdalach vstav. ,P &DVh|n <TLX(Ddfb r !""$%&&''(( )0+F+\+x,,p-~-Z.жППППППППППП-B*CJmHsH5PJnH^JaJ_HtH\3B*CJmHsH65PJnH^JaJ_HtH]\'B*CJmHsHPJnH^JaJ_HtH5\-B*CJ$mHsH5PJnH^JaJ$_HtH\>Z..:/X/R112234J5P576770888R99:;;;<==>0?J@>A|BBC"DjEEBGrGIHJ8KXK*LTLMNXPzPbQQSStUUUUVVVdXXZ^\z]`>adaa4cdpeffgRijllmJnnoo'B*CJmHsHPJnH^JaJ_HtH-B*CJmHsH5PJnH^JaJ_HtH\Soqrts>tt:uuuwxz{>}0"JlއNȈr(2xƕ@0n,x$&ʝdj6p ȦDxPF(PX\^-B*CJmHsH5PJnH^JaJ_HtH\'B*CJmHsHPJnH^JaJ_HtHL,P &l & F^]`qq-DM & F^]` & F^]` & F^]`$a$ & F^]`qq-DM & F^]`x DVh|n <TLXn & F88^8]` & F^]` & F^]`qq-DM & F^]`&(Ddb !"$& & F 88^8]`$a$ & F88^8]` & F^]`$a$ & F^]`qq-DM $a$&'( )0+F+x,p-Z.:/R123J5778R9:;< & F ^]` & F^]`qq-DM $a$ & F 88^8]`<=>0?J@>A&B|BBC"DjEEBGw^]`^]`^]` & F ^]` & F^]`qq-DM $a$$a$$a$$a$ & F ^]`BGrGIHJ8KXK*LTLMNNXPzPx & F ^]` & F^]`qq-DM $a$^]`^]`^]`^]` & F ^]` zPbQQSStUUUUVVVdXX^]`^]` & F 88^8]`^]`^]`^]` & F ^]`^]`XZF\^\z]`>adaa4cdpeffgRij & F88^8]` & F88^8]` & F^]` & F^]`qq-DM ^]`jllmJnnooqrts>tt:uuuw & F^]` & F^]`qq-DM & F88^8]` & F^]` & F88^8]`wxz{>}0"dJlއNȈ & F^]` & F^]`qq-DM & F^]`qq-DM & F^]`Ȉr(2xƕ@ & F^]`qq-DM & F^]` & F^]`qq-DM @0n,x$&ʝdj6 & F^]`qq-DM & F^]` & F^]`p ȦDxPF( & F^]` & F^]`qq-DM & F^]` & F^]`qq-DM & F^]`(P\^x & F^]` & F^]`qq-DM *. A!n"n#n$n2P1h3P(20Root Entry FCompObjjOle 1TableBSummaryInformation(8WordDocument&,