ࡱ> lnk3 jbjbjCC&!!2al 8 <D#bbbbb=W cs u u u - v!J"$% ?'n"k==kkn"bbC#kbbs ks :KV1s bV WK kR s Y#0# T'T's Xb@FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALESecretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie)F.C.I.-Standard . 172 / 18.04.2007 / GB PUDL (Caniche)ZEM PnVODU: FrancieDATUM PUBLIKACE PLATNHO ORIGINLNHO STANDARDU: 06.03.2007POU}IT: spoleensk pes ZAXAZEN PODLE FCI: Skupina 9 Spoleenat a mal psi. Sekce 2 Pudl Bez zkouaky z vkonu.KRTK HISTORICK SHRNUT: Etymologicky francouzsk slovo caniche (pudl) vychz z cane , co~ je francouzsk slovo pro kachnu. Vjinch zemch je nzev plemene spojovn se stYknm vody. Povodn byli tito psi pou~vni pYi lovu divokho ptactva. Pochzej zbarbeto, znich~ si zachovali mnoho charakteristickch ryso. Vroce 1743 byla francouzsky caniche nazvna fena barbeta. Potom se barbet a pudl postupn oddlovali. Chovatel vnovali mnoho sil zskn jednobarevnch jedinco. Pudl se stal velmi populrnm spoleenskm psem dky sv pYtelsk, vesel a vrn povaze a tak dky tyYem velikostem a roznm barevnm varietm, mezi nimi~ ka~d nalezne tu pravou.CELKOV VZHLED: Harmonick pes stYednch proporc s charakteristickou kadeYavou srst, kter je bu kudrnat nebo aHorov. Vzhled odpovd inteligentnmu, stle pozornmu, ilmu a harmonicky stavnmu psovi elegantnho a hrdho zjevu.DnLE}IT POMRY:dlka tlamy je pYibli~n 9/10 dlky mozkovny.dlka trupu (skapulrn-ischiln, tj. od hrbolku lopatky khrbolku kosti sedac) je lehce vta ne~ kohoutkov vaka.vaka vkohoutku je prakticky stejn jako vaka vzdi.vaka lokte je 5/9 kohoutkov vaky.CHOVN / CHARAKTER (POVAHA): Vyznauje se vrnost, uenlivost a schopnost vcviku, co~ z nj in mimoYdn pYjemnho spolenka.HLAVA: Ualechtil, rovnch lini, mrn velikosti tla. Hlava je dobYe modelovan, nesm bt t~k ani masivn, ale ani pYehnan jemn. MOZKOVNA: Lebka: Jej aYka je mena ne~ polovina celkov dlky hlavy. PYi pohledu shora se mozkovna jev ovln, z profilu je lehce konvexn. Osy mozkovny a tlamy jsou lehce rozbhav.Nadonicov oblouky: stYedn zdoraznn, pokryt dlouhou srst. eln rha: `irok mezi oima, lehce se zu~ujc smrem k siln vyjdYenmu tlnmu hrbolu. (U trpaslich pudlo mo~e bt tln hrbol ponkud mn vyjdYen.)Stop: Velmi mlo vyjdYen.OBLI EJOV ST: Nosn houba: vyvinut, pYi pohledu z profilu kolm, nozdry jsou otevYen. U ernch, blch a stYbrnch pso je nosn houba ern; u hndch pso je hnd; u pudlo se zbarvenm aprikot (oran~ovoplav) a ervenoplavch je hnd nebo ern. Tlama: Horn profil zcela rovn, dlka odpovd zhruba devti desetinm dlky mozkovny. Ob vtve doln elisti probhaj tmY paraleln. Tlama je siln. Doln profil tlamy je tvoYen doln elist a nikoliv okrajem hornho pysku.Pysky: StYedn vyvinut, pomrn tsn pYilhajc, stYedn siln. Horn pysky pYilhaj na doln, nejsou pYevisl. U ernch, blch a stYbrnch pso jsou pysky ern. U hndch pudlo jsou hnd; u pudlo se zbarvenm aprikot (oran~ovoplav) a ervenoplavch jsou pysky vce i mn tmav hnd nebo ern. Koutek pysku nesm bt vrazn. elisti / zuby: No~kov skus. Siln zuby.Lce: Nevystupujc, formovny kostmi. Partie pod oima je dobYe tvarovan a jen mlo vyplnn. JaYmov oblouky jen velmi mlo vyjdYen.Oi: Horliv vraz. Posazeny v rovni stopu, lehce aikmo. Mandlovho tvaru. ern nebo tmav hnd barva. U hndch pso mo~e bt barva o tmav jantarov. On vka: Okraje o jsou ern u ernch, blch a stYbrnch jedinco. U jedinco barvy aprikot (oran~ovoplav) nebo ervenoplavch mohou bt hnd nebo ern.Uai: Dosti dlouh a voln spadajc podl lc. Nasazen ua se nachz v prodlou~en linie vychzejc ze apiky nosu a prochzejc pod vnjam koutkem oka. Jsou ploch, pod nasazenm aira, na apikch zaoblen, pokryt velmi dlouhou zvlnnou srst. Ko~e m dosahovat ke koutku pysko.KRK: Siln, aje za ztylkem lehce klenut, krk stYedn dlouh, dobrch proporc. Hlava je nesena vysoko a hrd. Lalok se netvoY. Krk m ovln proYez. Jeho dlka je ponkud mena ne~ je dlka hlavy.TRUP: Dobrch proporc. Dlka trupu je lehce vta ne~ kohoutkov vaka. Kohoutek: StYedn vyvinut.HYbet: Krtk. HYbetn linie je harmonick a pevn. Kohoutkov vaka je prakticky rovna vace od nejvyaaho bodu zdi kzemi. Bedra: Pevn a svalnat.Z: Zaoblen, nikoliv vaak spdit.PYedhrud: Vrchol hrudn kosti je lehce vystupujc a le~ pomrn vysoko. Hrudn koa: Dosahujc a~ k loktom. Jeho aYka odpovd dvma tYetinm hloubky. U velkch pudlo obvod hrudnku mYen za lopatkami mus bt vta ne~ kohoutkov vaka o 10 cm. Ovln proYez, airok vdorzln (hYbetn) sti.BYicho a slabiny: Vta~en, ale nikoliv pYehnan.OCAS: Nasazen dosti vysoko, v rovni beder. Mo~e bt ponechn pYirozen nebo kuprovn na 1/3 nebo o dlky (v zemch, kde nen zakzno kuprovn ocaso). Vpostoji je ocas nesen nzko, v pohybu je aikmo zvednut. KON ETINYHRUDN KON ETINY: Hrudn konetiny zcela rovn a rovnob~n postaven, dobYe osvalen, dobr sly kost. Vaka lokte nad zem je o mlo vta ne~ polovina kohoutkov vaky.Plece: `ikmo ulo~en, dobYe osvalen. Lopatka tvoY s pa~n kost hel zhruba 110.Nadlokt: Dlka pa~n kosti odpovd dlce lopatky.Zpst: TvoY prodlou~en pYedn sti pYedlokt.PYedn nadprst: Siln, pYi pohledu zestrany tmY kolm.Tlapy hrudnch konetin: Spae mal, pevn, tvoYc krtk ovl. Prsty jsou dobYe klenut, tsn pYilhajc. PolatYky jsou tvrd a siln. Drpy jsou u ernch a stYbrnch pudlo ern, u hndch jsou ern nebo hnd. U blch pudlo mohou bt drpy zbarveny v cel akle odstno od rohoviny a~ po ernou. U aprikot a ervenoplavch pudlo jsou drpy hnd nebo ern.PNEVN KON ETINY: PYi pohledu zezadu jsou konetiny postaveny paraleln. Osvalen je dobYe vyvinut a velmi zYeteln. Hlezno je dosti dobYe zahlen. Koxln-femorln, tibiln-femorln a tibiln-tarsln hly jsou vyjdYen.Stehna: DobYe osvalen a siln.Nrt a znrt: Svisle postaven. Pudl nesm mt pYi narozen na pnevnch konetinch pasprky.Tlapy pnevnch konetin: Viz tlapy hrudnch konetin.CHODY / POHYB: Pudl m lehk a pru~n krok. Kn}E: Je pru~n, bez ochablosti, pigmentovan. Pigmentace ko~e ernch, hndch, stYbrnch pudlo a pudlo zbarven aprikot nebo ervenoplavho mus bt v souladu s barvou srsti. U blch pudlo je ~douc stYbYt pigmentace ko~e. OSRSTN:SRST: KadeYav srst: bohat, jemn srst s texturou odpovdajc vln, velmi zkadeYen, pru~n, odolvajc tlaku ruky. Srst m bt velmi hust, bohat, stejnomrn dlky, tvoYc rovnomrn kadeYe.`Horov srst: srst je bohat, jemn, textury podobajc se vln; tvoY charakteristick aHory, dlouh alespoH 20 cm.BARVA: Jednobarevn: ern, bl, hnd, stYbrn (stYbYit aed), oran~ovoplav (aprikot), ervenoplav.Hnd: ist, pomrn tmav, jednotn a teplho odstnu. B~ov a jej svtleja odstny nejsou pYpustn.StYbYit aed: Stejnomrn, ist. Barevn odstny nesmj pYechzet do ern ani do bl.Oran~ovoplav (Aprikot): Stejnomrn. Barevn odstny nesmj pYechzet do plav, krmov nebo ervenoplav. ervenoplav: Stejnomrn po celm tle, nesm pYechzet do oran~ovoplav.On vka, nosn houba, pysky, dsn, patro, tln otvory, aourek a polatYky tlapek jsou dobYe pigmenovan.VELIKOST: Velk pudl: nad 45 a~ do 60 cm, s toleranc +2 cm. Velk pudl mus pYedstavovat zvtaenou a vyvinutou obdobu stYednho pudla a mus si zachovat jeho typick znaky.StYedn pudl: nad 35 a~ do 45 cm.Trpasli pudl: nad 28 a~ do 35 cm. Trpasli pudl mus pYedstavovat zmenaenho stYednho pudla a mus si pokud mo~no zachovat stejn proporce; nesm vykazovat znaky zakrslosti (nanismu).Toy pudl: nad 24 cm a~ do 28 cm (~douc ideln typ je 25 cm, stoleranc -1 cm). Toy pudl si v celkovm vzhledu zachovv vlastnosti trpasliho pudla a stejn proporce, kter jsou vsouladu se standardem. Vaechny znaky zakrslosti (nanismu) jsou vyloueny, jedin tln hrbol mo~e bt mn vyjdYen.VADY: Jakkoliv odchylka od vae uvedench bodo se mus pova~ovat za vadu, a zva~nost, sn~ je vada posuzovna, mus bt vpYesnm pomru kjejmu stupni.KapY nebo voln hYbet.Ocas nasazen pYlia nzko.PYlia neklidn jedinec.Chrup: absence 2PM1 nen brna v vahu. Absence jednoho nebo dvou PM2, pokud jsou symetrick. Absence M3 nen brna v vahu.ZVA}N VADY: sten depigmentovan nosn houba.Slu nos (pYlia zk).`piat tlama.Klenut nosn hYbet.Chrup: absence dvou PM2, pokud nen symetrick.PYlia velk nebo zapadl oi, nedostaten tmav.PYlia krtk uai.Spdit z.Ocas stoen nad hYbetem.PYlia strm zahlen pnevnch konetin.Plynul nebo prodlou~en krok.Xdk, mkk nebo hrub srst.Barva nedostaten jasn vyjdYen nebo nestejnomrn: ernav aed nebo blav aed, vymyt plav, krmov, b~ov u hndch jedinco nebo velmi tmav hnd.VYLU UJC VADY: Agresivita nebo bzlivost.Nosn houba zcela depigmentovan.Nedostatek plemennho typu, zvlat voblasti hlavy.PYedkus, podkus.Chrup: absence 1 Yezku nebo 1 apiku nebo 1 karnasilu (P4 horn elist, M1 spodn elist). Absence jednoho PM3 nebo jednoho PM4. Absence tY nebo vce PM (krom PM1)Absence ocasu nebo pYirozen krtk ocas.Pasprky nebo stopy pasprko na pnevnch konetinch.Srst, kter nen jednobarevn.Bl znaky.Bl pesky na tlapkch.Vaka pYesahujc 62 cm u velkch pudlo a mena ne~ 23 cm u toy pudlo.Jakkoliv jedinec vykazujc znaky zakrslosti, globulrn lebku, absenci tlnho hrbolku, velmi vyznaen stop, vystupujc oi, pYlia krtk a vzhoru zvednut tlama, ustupujc brada. eln rha prakticky neexistujc.Velmi lehk kostra u toy pudlo.Zatoen ocas se apikou spadajc pYes slabiny nebo z.Jedinci vykazujc fyzick nebo povahov abnormality mus bt diskvalifikovni.Pozn.: Psi (samci) mus mt dv zjevn normln vyvinut varlata, pln sestoupl vaourku.PXLOHA KE STANDARDU:UZNVAN VSTAVN STXIHY:Lv stYih: Pudl s kadeYavou i aHorovou srst je vzadu ostYhn a~ k ~ebrom. Rovn~ je tYeba ostYhat: tlamu, obliejovou st nad spodnmi vky a pod nimi; lce; hrudn a pnevn konetiny s vjimkou man~et nebo nramko a libovolnch motivo na zdi; ocas s vjimkou kulat nebo podlouhl koncov bambulky. Pro vaechny jedince je pYedepsn knr. Je dovoleno ponechat srst na hrudnch konetinch (tzv. kalhotky).Modern stYih: Na pnevnch a na hrudnch konetinch je povoleno ponechat srst za bezpodmnenho dodr~en nsledujcch pYedpoklado: 1. OstYhat je tYeba:a) tlapky hrudnch konetin od drpo k drpu na karplnm prstu; doln st pnevnch konetin a~ do vaky odpovdajc vace stYihu na hrudnch konetinch. Pomoc strojku je povoleno ostYhat pouze srst na prstech.b) hlavu a ocas podle vae popsanch pravidel.U tohoto stYihu se vjimen pYipouat:Krtk vous na doln elisti, kter by neml bt dela ne~ 1 cm. Doln linie se zastYihuje rovnob~n s doln elist. Vous v podob koz brady nen dovolen.Bambulka na ocasu mo~e bt vynechna. 2. Zkrtit je tYeba: Srst na trupu tak, aby na hYbet bylo patrn dela i krata moar vdlce nejmn 1 cm. Dlka srsti se postupn prodlu~uje kolem ~eber a nahoYe na konetinch.3. Upraven osrstn: a) na hlav, kde zostv koruna (topknot) pYimYen vaky, podobn jako na krku, kde pYechz vzadu ke kohoutku a vpYedu bez pYeruaen v lehce aikm linii od horn sti pYedhrud a~ k ostYhan sti tlapy. V mst nasazen ua nanejva do jedn tYetiny jejich dlky se mo~e srst zkrtit no~kami nebo strojkem ve smru rostu srsti. Doln st ucha zostv pokryt srst, jej~ dlka se smrem dolo postupn prodlu~uje. Srst kon tYsnmi, kter lze zarovnat no~kami.b) na konetinch, kde kalhotky tvoY zYeteln pYechod k vystYhan sti tlapek. Smrem nahoru se srst postupn prodlu~uje, tak~e na plecch a na stehnech dosahuje (pYi nata~en chlupo) dlky 4 a~ 7 cm. Dlka srsti mus bt v pomru k velikosti psa; nesm posobit dojmem nadmrn objemnosti. Kalhotky pnevnch konetin mus podtrhovat typick zahlen konetin pudla. Jakkoliv jin stYih, kter neodpovd vae uvedenm zsadm, vede k diskvalifikaci psa z posuzovn. Nezvisle na pou~itm stYihu nesm stYih nijak ovlivHovat hodnocen na vstav. Vaichni vystavovan pudlov pYihlaen do stejn tYdy se posuzuj a hodnot spolen.Anglick stYih: U tohoto stYihu se ke lvmu stYihu doplHuj a modeluj motivy napYklad nramky nebo man~ety na pnevnch konetinch nebo na hlav koruna (topknot). U tohoto stYihu nen pevn pYedepsn knr. Absence ostrch prostYiho v srsti na pnevnch konetinch se toleruje. Koruna (topknot) nen pevn pYedepsna (je zakzno pou~vat lak nebo jinou ltku kudr~en koruny na mst).Pudli, kteY nejsou ostYhni vsouladu se standardem, nesmj bt posuzovni na vstavch nebo oficilnch akcch (dokud stYih pYetrvv), nejsou vaak vyYazeni zchovu.F.C.I.-Standard . 172 / 18.04.2007 / GBF.C.I.-Standard . 172 / 18.04.2007 / GBJL,68JLNdfhvz&*NPT >V r t v Jj,0NXdhrtv| "vxʶʶʶʶ>*CJaJmHsHCJ\aJmHsHCJaJCJaJmHsH5>*CJ\aJmHsHCJ(CJ$>*CJ(CJ OJQJ>*@:OJQJHL(,6LNxz(* T V .0R$a$$a$ $d<a$$<a$ijR VXfhxdN """$$$$a$$ & Fa$.0 &(*DF@B DF "`dvx@DdN T V X F"H""""5>*CJ\aJ >*CJaJ>*CJaJmHsHCJaJmHsHCJaJR""""2#6#p#r##### $$$,$.$0$R$T$$$$$$$$$$%%%%%% &"&(&*&,&j&l&~&&&'''''J'L'''((((((),)4)6)8)****+ +"+++V,X,b,d,f,,,,----f-h-v->*CJaJmHsHCJaJCJaJmHsH5>*CJ\aJmHsHV$$$$%"&l&'(*),)****X,-h--D.&1(12433d4f444"5$a$$1$a$v-x-z------B.D.r.t.v...Z/\/00$1(1J1L1N11122T2V2223332343P3R3T3v3x333&4(4*4b4f4444444445"5&6(66666666666667788:8R8T8V8"9&9092949 >*CJaJ5>*CJ\aJmHsH>*CJaJmHsHCJaJCJaJmHsHT"566666:8$9&99:;d<<===6?z?@NCPCDDD$E$ & F0`0a$$ & Fa$$ & Fa$$a$4999:: :l:p::::::;;;;;;;;;b<d<|<<<=====>>>R>T>4?6?N?P?R?x?z??????@@AA&A0A2AAABBLCPCXCZC\CD"F:FLJjJlJpJJJJJRKTKtKvKLLMM5>*CJ\aJ5>*CJ\aJmHsH>*CJaJmHsHCJaJCJaJmHsHS$E F"F>FFFFGdGGG H>HHH IJJLJpJJJTKvKLMMMM$ & Fa$$a$$ & Fa$MMMMMMMNNNNPPXPZPPP QQQQnRRRRRRRRRjSlSSS TTTTTT8U:UUU VV*V,V.VW&WJWLWWWXXXXZY^YYY.Z0ZZZZZ:[D[d[f[h[\\\\\x^z^r_t_ `>*CJaJmHsH5CJ\aJ5>*CJ\aJmHsHCJaJCJaJmHsHSMNNPZPPQQQQhRjRlRnRRRRRVV WLWX\Y^YY $ & F^a$$ & Fa$$a$$ & Fa$YZ<[>[\\\``eehhiiiijjj jjjjjhj$a$ $ & F^a$$ & Fa$$ & Fa$ `"```,a.a"b$bbbbbrctc>d@dddeeeeeff4g6giijjj j jjjjhjjjjjjmHsH jU>*CJaJmHsHCJaJmHsHCJaJ)hjjjjjjj$a$$&P P. A!x"x#x$x% iP@P Normln5$7$8$9DH$CJ_HaJhmH sH tHP@P Nadpis 2$5$7$8$9D@&H$5CJaJhmHsHV@V Nadpis 5$$5$7$8$9D@&H$a$5CJ,aJhmHsHBA@B Standardn psmo odstavce.. Zhlavp#*)@* slo strnky, @, Zpatp#a3 ( ( ( ( ( (L#m,a3mst~,"z23`aJKUV]i2}yE ] y !!!D!]!l!!!!!""I"h""%#&#8#S#u###d$$$$$ %P% &-&M&&&&&4'5'6'7'N'O'i'j'))))****w+++U,V,m,B.C.00Q2R22222 343b3000000000000000000000000 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000@00 66`c"v-49M `j6:;=?ADR$$"5$EMYhjj79<>@BCEj88@0( B S ? OLE_LINK1hb3b3 <<GH<=o1o1111222233333333 353_3b3%&ehLWdo)+()VW*,?AKL;< 1 2 [ \ &'FH\]xy56cdrt}+,!"yz13_aIKTV\]hi12|}xyD E \ ] x y !!!!C!D!\!]!k!l!!!!!!!!!""""H"I"g"h"""$#&#7#8#R#S#t#u#####c$d$$$$$$$$$% %O%P% & &,&-&L&M&&&&&3'7'M'O'h'j'))))))~******v+w+++T,V,l,m,A.C.00P2R2222233333333 3 33353]3_3b3&) KE !!!!"I"h"&#R#S#u###$ % &M&7'O'R2222233333333 3 33353]3b3KacenkaAueroviKoaelov AlenaPC:\Documents and Settings\Koaelov Alena\Dokumenty\standardy\Katka\172 Pudl.docGalerieC:\WINDOWS\Plocha\standard.docc(\MGcyw>>*h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHdddyw(\Md ^`OJQJ^Jo(d ^`OJQJ^Jo(t@HP LaserJet 5PLPT1:HPPCL5MSHP LaserJet 5PHP LaserJet 5P@g XX@MSUDHP LaserJet 5P<d HP LaserJet 5P@g XX@MSUDHP LaserJet 5P<d d !%&()03a3PPPPPPP$P&P6P>PFPNPPPTPVPdPjUnknownG:Times New Roman5Symbol3& :ArialcHelveticaNewETimes New Roman?5 :Courier New;Wingdings"ff\&` *Y+]Yxx03A3 3QH(FCI - Standard Nr. / / DSoraviaGalerie Oh+'0 (4 P \ ht)FCI - Standard Nr. / / DordCI SoraviaoraoraNormalGalerie2leMicrosoft Word 9.0/@F#@ 1@0@0` * ՜.+,0 hp Kateina BekovdY3 )FCI - Standard Nr. / / D Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abdefghijmRoot Entry FWKo1TableG'WordDocument&SummaryInformation([DocumentSummaryInformation8cCompObjjObjectPoolWKWK FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q